Filtruj:


 • Kara upomnienia dla administratora za błąd w liczeniu głosów współwłaścicieli

  30 października 2020 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  Błąd powódki nie został spowodowany nieprawidłowym działaniem innych osób lub organizacją pracy przez pracodawcę, ale własnym działaniem powódki, która w sposób nie dość rzetelny i sumienny wykorzystała posiadane narzędzia do zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji wspólnoty, którą administrowała. W konsekwencji doprowadziło to do naruszenia interesu osób, na których rzecz wykonywała czynności zarządzania nieruchomością*.

 • Najemca powinien zapłacić wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z części budynku wspólnoty

  30 października 2020 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  Umieszczenie na elewacji budynku wspólnoty szyldu (reklamy działalności gospodarczej członka wspólnoty) wykracza poza zakres korzystania z części wspólnej nieruchomości w ramach przysługującego właścicielowi lokalu udziału, a wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do zawierania umów obligacyjnych dotyczących pobierania pożytków z części wspólnych budynku – w tym wynikających z prawa do umieszczania reklam na elewacji budynku*.

 • Kara za parkowanie na osiedlu poza miejscem wyznaczonym

  30 października 2020 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  W marcu 2017 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie (sygn. akt: IX W 427/17) rozstrzygał sprawę nietypową, bo związaną z nielegalnym parkowaniem, a tego rodzaju sprawy rzadko trafiają na wokandę. Sprawa dotyczyła kierowcy, który naruszył zakaz postoju w miejscu innym niż wyznaczone w strefie zamieszkania, to jest dopuścił się wykroczenia z art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 49 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 • Konsekwencje niezapewnienia udziału w głosowaniu wszystkich właścicieli

  30 października 2020 / Kategoria: Orzeczenia Sądu Najwyższego

  27 lutego 2020 roku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt: III CZP 59/19 Sąd Najwyższy wypowiadał się w kwestii budzącej pewne wątpliwości i rozstrzygał występujące w orzecznictwie rozbieżności dotyczące oceny skutków, jakie niesie ze sobą niezapewnienie wszystkim właścicielom udziału w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną przez wspólnotę mieszkaniową w trybie indywidualnego zbierania głosów.

 • Projekt poprawy efektywności energetycznej budynku mieszkalnego a odliczenie podatku VAT

  12 września 2019 / Kategoria: Inne

  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

 • Reguły zarządu nieruchomością wspólną

  12 września 2019 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  Prawa właścicieli lokali do korzystania z nieruchomości wspólnej określone zostały w art. 140 k.c., który stanowi, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy; w tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Określa je również art. 206 k.c., który stanowi, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

 • Możliwość odmowy odbioru robót

  31 lipca 2019 / Kategoria: Inne

  Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 8 marca 2016, sygn. akt I ACa 1626/15, zajmował się w swoich rozważaniach kluczowym momentem dla każdej umowy o dzieło lub umowy o roboty budowlane, jaką są kwestie związane z procedurą odbiorową.

 • Rada gminy nie może zmieniać zasad partycypacji w budowie infrastruktury

  31 lipca 2019 / Kategoria: Inne

  W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 25 kwietnia 2019 roku (sygnatura akt II SA/Ke 131/19) analizie poddane zostały przepisy z zakresu partycypacji mieszkańców w rozbudowie infrastruktury technicznej, konkretnie dotyczące wodociągów i kanalizacji.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp