Filtruj:


 • Zmiany w ramach funduszu remontowego tzw. małej wspólnoty

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpatrywał sprawę zmian w ramach funduszu remontowego tzw. małej wspólnoty.

 • Skutki wpłaty zaległych zaliczek po wniesieniu powództwa

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  Jeżeli w trakcie postępowania sądowego o zapłatę właściciel lokalu zapłacił zaległości, wspólnocie mieszkaniowej, należą się odsetki od nieterminowo spełnionego świadczenia począwszy od dnia wymagalności poszczególnych zaliczek do dnia ich zapłaty oraz zwrot kosztów sądowych - wynika z wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście.

 • Wysokość zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  Opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych uiszczane są w formie zaliczki. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych właściciele lokali w spółdzielni mają obowiązek uiszczać opłaty w stosownych terminach, jednak ustawa przewiduje możliwość umieszczenie w statucie odpowiedniego postanowienia ustalającego termin dłuższy.

 • Zarządca w małej wspólnocie mieszkaniowej

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  Aby określoną osobę w małej wspólnocie mieszkaniowej można było uznać za zarządcę, musi mieć umocowanie do działania w imieniu wszystkich właścicieli lokali. Jeżeli ma umocowanie tylko części współwłaścicieli, jest co najwyżej ich pełnomocnikiem, a nie zarządcą nieruchomości - wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku.

 • Sytuacja prawna balkonów we wspólnotach

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądu Najwyższego

  Właściciele lokali korzystają z pominięciem innych osób wyłącznie z balkonu w postaci pewnej przestrzeni wewnętrznej, a więc osoby te muszą zadbać o jej utrzymanie. Balkon jest jednak również elementem konstrukcyjnym budynku i w tej części stanowi część nieruchomości wspólnej, więc za remonty balkonu jako elementu konstrukcyjnego odpowiada wspólnota mieszkaniowa – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

 • Usunięcie nieprawidłowości

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Inne

  Kominy i przewody wentylacyjne należą do części wspólnych budynku. Ujawniając zagrożenia dla życia lub zdrowiu ludzi organ nadzoru budowlanego, kieruje nakaz usunięcia nieprawidłowości do właściciela bądź zarządcy budynku, co nie przesądza o tym, kogo będą obciążały koszty doprowadzenia obiektu budowlanego do należytego stanu – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

 • Rozliczenie gdy brak jest liczników

  18 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Apelacyjnych

  Ponieważ część lokali wspólnoty mieszkaniowej nie ma zamontowanych urządzeń pomiarowych poboru wody to opłaty za dostawy wody do takiej instalacji, a w konsekwencji także koszty odprowadzania ścieków, które są ich pochodną, stanowią koszty zarządu nieruchomością wspólną – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

 • Zniesienie współwłasności poprzez wyodrębnienie lokali

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądu Najwyższego

  Dopuszczalne jest zniesienie współwłasności na mocy orzeczenia sądowego przez ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku zarówno na gruncie stanowiącym współwłasność, jak i na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

 • Obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  W służebności mieszkania oprócz elementów prawa rzeczowego występują również pewne obowiązki. Dotyczą one zwykle obowiązku utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności, tj. ponoszenia kosztów eksploatacji i napraw budynku, a także ponoszenia innych ciężarów.

 • Rozgraniczenie instalacji wodnej

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  Część instalacji wodnej, która służy tylko właścicielowi lokalu, stanowi jego własność, tj. część instalacji za zaworem doprowadzającym media do danego lokalu, gdyż od tego miejsca instalacja służy tylko i wyłącznie właścicielom lokali. Jednak jeżeli awaria instalacji nastąpiła w pomieszczeniu wspólnej toalety, to nastąpiła ona w części stanowiącej element nieruchomości wspólnej, nawet jeżeli kluczami do tego pomieszczenia dysponował tylko jeden z właścicieli lokali – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp