• Usunięcie nieprawidłowości

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Inne

  Kominy i przewody wentylacyjne należą do części wspólnych budynku. Ujawniając zagrożenia dla życia lub zdrowiu ludzi organ nadzoru budowlanego, kieruje nakaz usunięcia nieprawidłowości do właściciela bądź zarządcy budynku, co nie przesądza o tym, kogo będą obciążały koszty doprowadzenia obiektu budowlanego do należytego stanu – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

 • Przetwarzanie przez wspólnotę danych osobowych

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Inne

  Podstawą prawną przetwarzania przez wspólnotę danych osobowych jej członków stanowią przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [przyp.: obecnie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1892)] oraz w zakresie w niej nie uregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego [przyp.: obecnie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)].

 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Inne

  Dokonując robót budowlanych związanych z przebudową części wspólnej tak, aby można było ją wynająć, należy pamiętać, że taki zabieg może wymagać dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania. W przeciwnym wypadku inwestor popełni samowolę budowlaną, a w razie kontroli organu nadzoru budowlanego będzie wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia legalizacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy rozważył sytuację, w której z korytarza wydzielono część przyłączając ją do lokalu mieszkalnego:

 • Reklama na zabytku

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Inne

  Umieszczenie reklamy na nieruchomości zabytkowej wymaga zgody konserwatora zabytków – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

 • Uzupełnienie opłat za wodę i ścieki

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Inne

  Niedopuszczalne jest uzupełnienie opłat za wodę i ścieki ustalonych na dany rok – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

 • Wymiana okien czy drzwi w lokalu

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Inne

  Wymiana okien czy drzwi w lokalu należy do wyłącznej decyzji właściciela lokalu, ale w przypadku, gdy właściciel lokalu zamierza przy wymianie zmienić rozmiar otworu to na taką zmianę potrzebuje zgody wspólnoty mieszkaniowej –wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

 • Maszt telefonii na zabytku

  6 lipca 2017 / Kategoria: Inne

  Maszt telefonii komórkowej na budynku zabytkowym jest niedopuszczalny, gdyż zmienia jego wygląd i jest zbytnią ingerencją w krajobraz obszaru chronionego – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 • Droga konieczna bez VAT

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Inne

  Ustanowienie przez sąd służebności gruntowej nie wynika z woli właściciela, a zatem nie jest świadczeniem usługi i nie podlega opodatkowaniu VAT – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

 • Korzystanie z nieruchomości bez wiedzy i zgody jej właściciela

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Inne

  W rozpoznawanej sprawie Sąd rozstrzygał w sporze, który sprowadzał się do wykładni powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przedmiocie opodatkowania tym podatkiem odszkodowania, wynagrodzenia uzyskanego na podstawie art. 225 k.c. za bezumowne korzystanie z nieruchomości w warunkach szczegółowo i wariantowo opisanych we wniosku.

 • Odsetki z bankowych lokat terminowych

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Inne

  Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że kapitał będący źródłem dochodów z lokat bankowych zawsze pochodzi z dochodów już wcześniej opodatkowanych, bez względu na ich źródło pochodzenia.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp