• Zmiany w ramach funduszu remontowego tzw. małej wspólnoty

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpatrywał sprawę zmian w ramach funduszu remontowego tzw. małej wspólnoty.

 • Obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  W służebności mieszkania oprócz elementów prawa rzeczowego występują również pewne obowiązki. Dotyczą one zwykle obowiązku utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności, tj. ponoszenia kosztów eksploatacji i napraw budynku, a także ponoszenia innych ciężarów.

 • Rozgraniczenie instalacji wodnej

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  Część instalacji wodnej, która służy tylko właścicielowi lokalu, stanowi jego własność, tj. część instalacji za zaworem doprowadzającym media do danego lokalu, gdyż od tego miejsca instalacja służy tylko i wyłącznie właścicielom lokali. Jednak jeżeli awaria instalacji nastąpiła w pomieszczeniu wspólnej toalety, to nastąpiła ona w części stanowiącej element nieruchomości wspólnej, nawet jeżeli kluczami do tego pomieszczenia dysponował tylko jeden z właścicieli lokali – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy.

 • Większość głosów właścicieli lokali

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  Przepisy art. 23 ust. 2 ustawy o własności lokali, uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba, że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Jednym z wyjątków jest sytuacja, gdy suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela, bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie.

 • Zawartość sprawozdania zarządu

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  Ustawa o własności lokali nie wprowadza żadnych regulacji na temat formy i zawartości sprawozdania zarządu, zastosowanie mają więc ogólne wymogi rzetelności, kompletności i czytelności. Z natury rzeczy będzie ono miało formę uproszczoną i zawierać będzie przede wszystkim rozliczenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku kalendarzowym. Sprawozdanie musi zawierać część finansową, która jednak nie podlega rygorom przewidzianym w przepisach o rachunkowości, a do sprawozdania winny być załączone kopie dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia zestawienia. Sprawozdanie może zostać przedstawione tylko ustnie przez jednego z członków zarządu, czy nawet osobę przez zarząd upoważnioną – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku.

 • Utworzenie odrębnego funduszu

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  Utworzenie funduszu na pokrycie kosztów postępowania sądowego jest celowe i racjonalne, albowiem dużo mniejszym obciążeniem dla budżetu poszczególnych właścicieli jest systematyczne odkładanie pieniędzy niż późniejsze wydatkowanie znacznych kwot, a koszty postępowań sądowych prowadzonych przez wspólnotę mieszkaniową obciążają wszystkich właścicieli lokali zatem nie można uznać, że uchwała narusza interes właścicieli .

 • Wynagrodzenie zarządcy

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  W powyższym przypadku Sąd badał zgodność z przepisami podjętej przez Wspólnotę uchwały dotyczącej m.in. wynagrodzenia zarządcy. Ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu i ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej zaliczane są do czynności przekraczających zwykły zarząd.

 • Zasady dochodzenia zaległości we wspólnocie mieszkaniowej

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  Wspólnota mieszkaniowa ma prawo żądać odsetek od zaległości od dnia wymagalności do dnia zapłaty i może zaliczyć częściową wpłatę dłużnika w pierwszej kolejności na związane z tym długiem zaległe należności uboczne - uznał Sąd Okręgowy w Suwałkach.

 • Zasady korzystania z nieruchomości wspólnej

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  Właściciel lokalu nie może korzystać z nieruchomości wspólnej wyłącznie do swoich potrzeb, a jedynie może z niej współkorzystać razem z innymi współwłaścicielami i to tylko zgodnie z jej przeznaczeniem - wynika z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

 • Zniesławienie członka zarządu

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Okręgowych

  Zarzucenie komuś kradzieży to bardzo poważny zarzut, który wypowiedziany na zebraniu wspólnoty w stosunku do członka zarządu bez należytych dowodów narusza jego dobre imię - wynika z zarządzenia Sądu Okręgowego w Łodzi.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp