• Skutki wpłaty zaległych zaliczek po wniesieniu powództwa

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  Jeżeli w trakcie postępowania sądowego o zapłatę właściciel lokalu zapłacił zaległości, wspólnocie mieszkaniowej, należą się odsetki od nieterminowo spełnionego świadczenia począwszy od dnia wymagalności poszczególnych zaliczek do dnia ich zapłaty oraz zwrot kosztów sądowych - wynika z wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście.

 • Wysokość zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  Opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych uiszczane są w formie zaliczki. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych właściciele lokali w spółdzielni mają obowiązek uiszczać opłaty w stosownych terminach, jednak ustawa przewiduje możliwość umieszczenie w statucie odpowiedniego postanowienia ustalającego termin dłuższy.

 • Zarządca w małej wspólnocie mieszkaniowej

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  Aby określoną osobę w małej wspólnocie mieszkaniowej można było uznać za zarządcę, musi mieć umocowanie do działania w imieniu wszystkich właścicieli lokali. Jeżeli ma umocowanie tylko części współwłaścicieli, jest co najwyżej ich pełnomocnikiem, a nie zarządcą nieruchomości - wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku.

 • Konkubent wstępuje w stosunek najmu

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  Konkubent najemcy lokalu jest uprawniony do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli stale zamieszkiwał z najemcą - wynika z wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

 • Obowiązek budowlany związany z przedmiotem najmu

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  W uzasadnieniu przedmiotowego wyroku stwierdzono, że wynajmujący zgodnie z treścią Art. 662 § 1 Kodeksu cywilnego powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.

 • Opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  W przypadku spółdzielni mieszkaniowych właściciele lokali w spółdzielni mają obowiązek uiszczać opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości w stosownych terminach, jednak ustawa przewiduje możliwość umieszczenia w statucie odpowiedniego postanowienia ustalającego termin dłuższy.

 • Prawo wstępu do lokalu

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

 • Rozliczenie zużycia wody

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawiera definicję wodomierza głównego, określając go jako przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

 • Skutki błędnie podjętej uchwały 1 właściciel 1 głos

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  Podjęcie uchwały, że na każdego właściciela przypada jeden głos wymaga większości głosów właścicieli liczonej według wielkości udziałów, a brak takiej większości skutkuje tym, że uchwałę uznaje się za nieistniejącą. Zatem wszystkie kolejne uchwały na danym zebraniu podejmowane według nieuchwalonej zasady trzeba uznać za nieistniejące.

 • Uchwała podstawą dochodzenia zaległości

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Rejonowych

  Nie można domagać się zasądzenia nieuiszczonych zaliczek nie wykazując, w jakiej wysokości zaliczki te miały być wnoszone, a podstawą do tego są uchwały wspólnoty określające ich wysokość - uznał Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp