• Sytuacja prawna balkonów we wspólnotach

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądu Najwyższego

  Właściciele lokali korzystają z pominięciem innych osób wyłącznie z balkonu w postaci pewnej przestrzeni wewnętrznej, a więc osoby te muszą zadbać o jej utrzymanie. Balkon jest jednak również elementem konstrukcyjnym budynku i w tej części stanowi część nieruchomości wspólnej, więc za remonty balkonu jako elementu konstrukcyjnego odpowiada wspólnota mieszkaniowa – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

 • Zniesienie współwłasności poprzez wyodrębnienie lokali

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądu Najwyższego

  Dopuszczalne jest zniesienie współwłasności na mocy orzeczenia sądowego przez ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku zarówno na gruncie stanowiącym współwłasność, jak i na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

 • Fragmenty wspólnego budynku i gruntu

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądu Najwyższego

  Zgodnie z treścią Art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali nieruchomość wspólna obejmuje te fragmenty wspólnego budynku i gruntu, które nie służą wyłącznie do korzystania właścicielowi lokali, przy czym będą to elementy o zróżnicowanym stopniu związania z wyodrębnionymi lokalami.

 • Uprawienia do zmiany przeznaczonych środków pieniężnych

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądu Najwyższego

  Najnowsze orzecznictwo w tej sprawie skłania się jednak do przyjęcia linii orzeczniczej prezentowanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z 26 stycznia 2011 r., sygn. akt II CSK 358/10. Przykładem może być wyrok z dnia 16 kwietnia 2013 r. Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. akt VI A Ca 1388/12.

 • Bezumowne korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądu Najwyższego

  Gmina, która korzysta z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych uiszcza ich właścicielowi wynagrodzenie za bezumowne korzystanie – wynika z wyroku Sądu Najwyższego.

 • Kotłownia elementem nieruchomości wspólnej

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądu Najwyższego

  Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej niezaliczająca do nieruchomości wspólnej tzw. pomieszczeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku jest zatem sprzeczna z prawem – uznał Sąd Najwyższy.

 • Czynności prawne dokonane bez zachowania wymagań

  21 września 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądu Najwyższego

  Czynności prawne dokonane bez zachowania wymagań z art. 199 k.c. (a zatem bez koniecznej zgody wszystkich współwłaścicieli lub stosownego orzeczenia sądu) czy z art. 201 k.c. (bez zgody większości współwłaścicieli lub zastępującego ją upoważnienia sądu) są bezwzględnie nieważne, nie mogą być później potwierdzone przez innych współwłaścicieli, a ich ewentualne skutki mogą powstać jedynie w granicach ochrony osób trzecich działających w dobrej wierze, tj. w zakresie art. 169 k.c., art. 170 k.c. czy art. 5, art. 9 lub art. 80 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

 • Czynności zachowawcze a zarząd, możliwość działania

  23 stycznia 2018 / Kategoria: Orzeczenia Sądu Najwyższego

  Pewne praktyczne problemy sprawia niekiedy rozróżnienie, czy planowane do podjęcia działanie stanowi czynność zwykłego zarządu, czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, a może czynność zachowawczą. To istotne rozróżnienie np. we wspólnotach mieszkaniowych, albowiem wprost przekłada się na wymogi niezbędne do spełnienia, aby móc takie działanie zrealizować.

 • Dobra i zła wiara przy uzyskaniu posiadania służebności przesyłu

  24 stycznia 2018 / Kategoria: Orzeczenia Sądu Najwyższego

  W uchwale z 8 grudnia 2016 roku (sygn. akt III CZP 86/16) Sąd Najwyższy, wykraczając nieco poza ramy przedstawionego mu do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, rozważał kwestię możliwości przypisania przedsiębiorcy przesyłowemu posiadania służebności w dobrej lub złej wierze, co ma doniosłe znaczenie praktyczne. Od dobrej lub złej wiary przedsiębiorcy przesyłowego uzależniony jest bowiem okres potrzebny do zasiedzenia służebności przesyłu, który może wynieść lat 20 (dobra wiara) albo 30 (zła wiara).

 • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie a zasiedzenie służebności przesyłu

  24 stycznia 2018 / Kategoria: Orzeczenia Sądu Najwyższego

  W uchwale podjętej w sprawie pod sygnaturą akt III CZP 77/16 Sąd Najwyższy rozstrzygał kwestię dopuszczalności kierowania przez właścicieli roszczeń o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości w stosunku do przedsiębiorcy przesyłowego w okresie sprzed zasiedzenia służebności. Sąd Apelacyjny, rozpatrując sprawę o zapłatę, powziął wątpliwość, czy osobie, która wskutek zasiedzenia została obciążona służebnością przesyłu, przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości za okres sprzed stwierdzonego zasiedzenia. Sąd Najwyższy udzielił w tym zakresie odpowiedzi negatywnej.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp