Dezynfekcja Klatek Schodowych – czy jest obowiązkowa?

Stan pandemii wirusa SARS-CoV-2 wymusił zarówno na wspólnotach, jak też spółdzielniach mieszkaniowych podjęcie dodatkowych środków zaradczych, minimalizujących ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w związku z korzystaniem przez lokatorów z części – dla nich wszystkich – wspólnych. Wiąże się to przede wszystkich z dodatkowymi obowiązkami lub czynnościami podejmowanymi w ramach dezynfekcji części wspólnych lub mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania.

Dotyczy to w szczególności zaś zwiększenia częstotliwości odkażania elementów należących do powierzchni wspólnych, takich przykładowo jak schody, posadzki, klamki, włączniki światła, poręcze, przyciski lub uchwyty do otwierania wind, kabiny wind i znajdujące się w nich panele sterujące, panele sterujące domofonów itp. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej rekomendują by - jeżeli jest to tylko możliwe - zarządcy budynków przynajmniej raz dziennie dezynfekowali takie powierzchnie jak: poręcze, domofony czy windy. W odniesieniu natomiast do tych wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych, w których czynności te były dotychczas wykonywanie jedynie sporadycznie w ciągu roku kalendarzowego (np. w okresach przedświątecznych), wskazane jest wprowadzenie obowiązku systematycznego ich wykonywania – przykładowo wraz z realizacją bieżących, zwykłych czynności z zakresu utrzymania porządku i czystości.

Zwrócić należy przy tym uwagę, iż stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.), właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Powyższy artykuł jest zatem źródłem powszechnego zobowiązania dla podmiotów prawa mających określone władztwo nad nieruchomością (tzn. posiadających ją lub mających określony tytuł do niej lub do zarządzania nią) do podejmowania szczególnych działań w kierunku przeciwdziałania zakażeniom lub chorobom zakaźnym, których źródłem mógłby być stan ich nieruchomości.  Podmioty te powinny więc utrzymywać nieruchomości w stanie sanitarnym nienaruszającym wymagań higienicznych i zdrowotnych, w tym w szczególności niestwarzających zagrożenia powstania, a następnie przeniesienia zakażeń i chorób zakaźnych na osoby postronne.

Realizacja przez wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe obowiązku wynikającego z powołanej wyżej regulacji organizowana jest zwykle w drodze przyjmowania – na czas pandemii – rozwiązań i regulaminów wewnętrznych. Podejmowane aktualnie przez większość zarządów wspólnot i spółdzielni działania związane ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 są zaś w większości konsekwencją stosowania się do zaleceń i komunikatów pojawiających się na stronach internetowych tak Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie zatem z opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w dniu 23.3.2020 r. informacją dotyczącą produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19, środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w:

  • ustawie z 9.10.2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2231),
  • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22.5.2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1).

Produkty biobójcze są to takie produkty, w których wykorzystuje się bójcze działanie substancji chemicznych bądź mikroorganizmów. Produkty te są powszechnie stosowane zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych  w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla zdrowia ludzi lub zwierząt oraz organizmów, które niszczą materiały naturalne lub wytworzone. Do produktów biobójczych zalicza się bardzo różnorodne preparaty np. środki do dezynfekcji rąk, powierzchni, wody ale także preparaty do konserwacji drewna czy też środki do zwalczania gryzoni lub do odstraszania owadów. Szczegółowe informacje na temat produktów biobójczych, w tym wirusobójczych, znajdują się przy tym na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zobacz także:

Opłacenie pozwu przeciwko dłużnikowi

Czy Wspólnota Mieszkaniowa w przypadku opłacenia pozwu przeciwko dłużnikowi (właściciel mieszkania) może zapłacić z środków Wspólnoty Mieszkaniowej (z konta bankowego Wspólnoty, jednak bez wydzielenia funduszu prawnego, są to środki z comiesięcznych wpłacanych zaliczek), czy musi w tym celu podjąć stosowną uchwałę - dot. funduszu prawnego i określić stawkę i dopiero po zgromadzeniu środków pieniężnych na f. prawnym może opłacić pozew?

Samodzielność lokalu mieszkalnego – zaświadczenie i zakres postępowania

W polskim systemie prawa prywatnego – zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego – mamy do czynienia z kilkoma rodzajami nieruchomości. Nieruchomością gruntową, nieruchomością budynkową i tak zwaną nieruchomością lokalową. Powyższe oznacza, iż w odniesieniu do nieruchomości te trzy przedmioty, w określonych w stanach prawnych mogą stanowić przedmiot odrębnego prawa własności.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp