SM zarządza 3-ma oddzielnymi a sąsiadującymi nieruchomościami

Wspólnoty mieszkaniowe w blokach spółdzielczych nazywane są często „ułomnymi” wspólnotami, gdyż mimo, że z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu w nieruchomości następuje wyodrębnienie nieruchomości wspólnej i właściciele lokali stają się współwłaścicielami tej nieruchomości, to jednak ich prawo podlega licznym ograniczeniom. Taka wspólnota działa bowiem w oparciu o prawo spółdzielcze i dalej zarządzana jest przez spółdzielnię na zasadach zarządu powierzonego o którym mowa w ustawie o własności lokali tylko jak pokazuje praktyka i orzecznictwo sądów te uprawnienia są dużo szersze niż wynikałoby z rozumienia powierzenia zarządu zgodnie z ustawą o własności lokali. W praktyce nie widać więc większej różnicy w zarządzaniu przez spółdzielnię budynkami, które są jej własnością w całości a takimi gdzie nastąpiło już wyodrębnienie nawet dużej części lokali. W dalszym ciągu większość decyzji także przekraczających zwykły zarząd należy do spółdzielni mieszkaniowej. Ustawodawca uchwalając ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, między innymi zmodyfikował zasady oderwania się od spółdzielni i utworzenia wspólnoty mieszkaniowej. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali. Z chwilą ustania członkostwa właściciel lokalu staje się współwłaścicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym w wysokości odpowiadającej przypadającemu na ten lokal udziałowi we współwłasności nieruchomości wspólnej. Wysokość tego udziału ustala się na podstawie ewidencji i rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego według stanu na dzień ustania członkostwa. Spółdzielnia mieszkaniowa po wyodrębnieniu się budynku ze spółdzielni niezwłocznie rozlicza z właścicielami lokali zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości. Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy. Zebranie w tej sprawie powinien zwołać zarząd spółdzielni. Jeżeli właściciele nie zdecydują się na podjęcie wyżej opisanej uchwały lub uchwała nie uzyska większości głosów, wówczas zasady określone w ustawie o własności lokali stosuje się automatycznie dopiero z chwilą wyodrębnienia ostatniego lokalu w nieruchomości i wówczas powstaje wspólnota mieszkaniowa w rozumieniu ustawy o własności lokali.  Spółdzielnia w terminie 14 dni od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości zawiadamia o tym na piśmie właścicieli lokali w tej nieruchomości. W terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu większość właścicieli lokali w budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę zgodnie z zasadami ustawy o własności lokali, że zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali.

Procedura wyodrębnianie się wspólnoty mieszkaniowej w budynkach spółdzielczych

Jak więc wynika z powyższego wyodrębnianie się wspólnoty mieszkaniowej w budynkach spółdzielczych rozpoczyna się od nabywania własności przez osoby którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali. Kolejny krok jest możliwy jeżeli w danej nieruchomości (nie mylić z budynkiem) właścicielami lokali stanie się większość liczona według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Wówczas właściciele reprezentujący 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej mogą skutecznie żądać od zarządu spółdzielni zwołania zebrania w trybie ustawy o własności lokali w celu podjęcia uchwały, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Dopiero podjęcie takiej uchwały powoduje wyodrębnienie nieruchomości z zasobów spółdzielni. Lokale których własność nie została przeniesiona na osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokal..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Autorzy

Zobacz także:

Pożytki we wspólnocie – jak je kwalifikować?

We wspólnocie występują pożytki, a wraz z nimi pojawia się pytanie – jak je kwalifikować? Czy można określić je jako dochód poszczególnych udziałowców jako zmniejszenie kosztów zarządu, czy istnieje możliwość pewnego rodzaju „zawieszenia” ich? Nasz ekspert, Paweł Puch postanowił przyjrzeć się tej kwestii nieco bliżej.

Sprzątanie klatki schodowej - problem wspólnoty

Deweloper mający lokale usługowe, stworzył w nich także klatkę schodową. Nie przekazał on jednak kluczy zarządowi ani administratorowi a mimo to domaga się, aby ta klatka była sprzątana. Wielokrotnie w wysłanych pismach wspólnota prosiła o przekazanie kluczy, ale deweloper nie odpisuje na te pisma, a jego prawnik przesyła na wspólnotę mieszkaniową noty obciążeniowe za sprzątanie, które wykonuje wynajęta przez dewelopera firma. Jak wspólnota powinna ustosunkować się do tej sytuacji?

Dźwigi osobowe w aspekcie ich budowy, modernizacji oraz właściwego utrzymania

Dźwigi osobowe, zwane przez większość użytkowników windami, to urządzenia powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym w budynkach o wysokości powyżej czterech kondygnacji. Obsługują także komunikację w budynkach takich jak obiekty służby zdrowia, wysokie biurowce, hotele itp. Zapewniają swobodę poruszania się po budynkach – umożliwiają transport osób i przedmiotów. Opracowanie to ma na celu przedstawienie w skrócie najważniejszych aspektów prawnych związanych z budową, eksploatacją i modernizacją dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych. Tego rodzaju wskazówki mogą okazać się przydatne dla podmiotów odpowiedzialnych za obiekty budowlane, w których użytkowane są te urządzenia techniczne.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp