Nabycie działki wokół terenu wspólnoty – jak powinna wyglądać uchwała?

Dopuszczalność nabywania majątku (w tym nieruchomego) przez wspólnotę mieszkaniową została przy tym potwierdzona w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 10.12.2004 r. (III CK 55/04), w którym to orzeczeniu podzielono pogląd, zgodnie z którym, wspólnota mieszkaniowa posiada zdolność prawną i zdolność sądową, a w konsekwencji istnienia tych przymiotów może także posiadać majątek i to majątek odrębny od majątku właścicieli poszczególnych lokali. Z treści art. 6 zd. 2 UWL wynika bowiem jasno, że wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Ma ona więc nie tylko zdolność sądową, ale też przyznaną przez UWL zdolność prawną, skoro może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. O tym z kolei, że wspólnota może posiadać majątek, niezależnie od majątku posiadanego przez właścicieli poszczególnych lokali świadczy art. 17 UWL, zgodnie z którym wspólnota odpowiada bez ograniczeń, a więc całym majątkiem, za zobowiązania dotyczące nieruchomości, podczas gdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości. To rozróżnienie wskazuje zaś na to, że nie tylko członkowie wspólnoty, ale także sama wspólnota może nabywać majątek.

Co do zasady, uchwała udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną nie wymaga dochowania przez właścicieli lokali formy szczególnej. Wymóg dochowania takiej formy może jednak wynikać z przepisów szczególnych dotyczących formy pełnomocnictwa (co sygnalizuje już zwrot, że pełnomocnictwo powinno być udzielone „w formie prawem przewidzianej”). Takim wyjątkiem jest zaś właśnie nabycie nieruchomości. Stosownie bowiem do art. 158  ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.; dalej: „KC”) umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości.

Mając powyższe zastrzeżenia na uwadze, wskazać zatem należy, iż uchwała wspólnoty wyrażająca zgodę na nabycie nieruchomości i udzielająca zarządowi pełnomocnictwa dla swojej ważności wymaga złożenia przez właścicieli lokali oświadczenia w formie aktu notaria..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Zobacz także:

Błędna wysokość udziałów

Sytuacja przedstawia się następująco : we wspólnocie mieszkaniowej występuje niezgodność w powierzchni wykazanej w aktach notarialnych i księgach wieczystych wraz z błędami w udziałach. Jednocześnie zaznaczamy, że niezgodności wynikają z błędów powstałych przy sprzedaży lokali przez gminę oraz braku jakiejkolwiek inwentaryzacji. Czy wspólnota może na tej podstawie dokonać inwentaryzacji nieruchomości z pomiarami, a co za tym idzie jednoczesnym wyprostowaniem powierzchni i udziałów w nieruchomości - obciążając całym kosztem (inwentaryzacja + koszty zmiany w księgach wieczystych itd.) pierwszego właściciela czyli gminę? Lub Czy wspólnota powinna dokonać odtworzenia dokumentacji technicznej przy jednoczesnym wyprostowaniu w/w błędów i obciążyć wszystkimi kosztami gminę jako pierwszego właściciela, który nadal posiada udziały w nieruchomości?

Sprawozdanie zarządu

Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek składania sprawozdania finansowego za rok 2018 w formie elektronicznej do U. Skarbowego? Nie prowadzimy działalności gospodarczej ani nie jesteśmy zarejestrowani w KRS. Czy w ogóle musimy obligatoryjnie sporządzać sprawozdanie finansowe? Do tej pory składaliśmy CIT8 – elektronicznie i sprawozdanie papierowo. Otrzymaliśmy wezwanie z US , aby sprawozdanie finansowe za 2018 rok przesłać elektronicznie z podpisem zaufanym. Bardzo prosimy o fachową pomoc. Prosimy o przepis prawny w tym zakresie, musimy dać odpowiedź Urzędowi Skarbowemu.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp