• Ile książek obiektu budowlanego należy prowadzić w przypadku nieruchomości wielobudynkowej?

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Prawo

  Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego, niebędącego budynkiem, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego tych, dla których nie jest wzmagane pozwolenie na budowę oraz dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

 • Zmiana sposobu zarządu

  24 kwietnia 2017 / Kategoria: Prawo

  Zgodnie z art. 18 ustawy o własności lokali właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

 • Podział na mniejsze elementy i sprzedaż

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Prawo

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkami biurowo-magazynowymi oraz stacją paliw. Podjęto decyzję o jego podziale na mniejsze elementy i sprzedaży, gdyż na całość przez rok nie znalazł się chętny, a na wydzielone części tacy chętni już są. Jakich formalności należy dopełnić i na co zwrócić uwagę?

 • Znieważenie członków zarządu

  24 kwietnia 2017 / Kategoria: Prawo

  Zarząd wspólnoty mieszkaniowej zwołał zebranie na żądanie właścicieli z zachowaniem procedury, jak i porządku obrad. Nastąpiły jednak problemy z kilkoma właścicielami, którzy podczas zebrania przeszkadzali, krzyczeli i ubliżali członkom zarządu, wyzywając ich wulgarnymi słowami. Zachowanie takie spowodowało niemożność pracy zarządu i chęć odejścia jego członków oraz niechęć pozostałych właścicieli do udziału w zebraniach. Co zarząd może zrobić z takimi właścicielami? Czy można zgłosić sprawę na Policję i założyć sprawę?

 • Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Prawo

  Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera: dane identyfikacyjne budynku lub części budynku, charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku, zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku.

 • Kontrola działalności zarządu a kserokopie uchwał

  21 kwietnia 2017 / Kategoria: Prawo

  Otrzymałam zawiadomienie o podjętych uchwałach w trybie indywidualnego zbierania głosów (wrzucone do skrzynki na listy). Chciałabym zaskarżyć te uchwały, stąd poprosiłam zarządcę wspólnoty o przygotowanie kserokopii uchwał wraz z kartami do głosowania i innymi dokumentami dotyczącymi podjętych uchwał. Zarządca stwierdził, że kserokopii dokumentów nie otrzymam, ponieważ jest to sprzeczne z prawem i mogę tylko zapoznać się z nimi w biurze zarządcy. Czy słusznie?

 • Kserokopia faktury

  21 kwietnia 2017 / Kategoria: Prawo

  Przedstawiciel rady wspólnoty mieszkaniowej zwrócił się pismem w sprawie dostarczenia mu kserokopii faktur za energię elektryczną. Z tego co wiem, możemy udostępnić faktury, mogą być pisane notatki, ale nie wolno robić kserokopii i ich wynosić.

 • Kto występuje z pozwem we wspólnocie

  21 kwietnia 2017 / Kategoria: Prawo

  W przypadkach spornych zarząd wspólnoty mieszkaniowej może pozwać dewelopera za zgodą większości mieszkańców i na mocy uchwały. Czy potrzebny jest do tego jeden czy kilku właścicieli? Jaki wpływ ma temat sporu na osobę pozywającego?

 • Odprowadzanie wód opadowych

  21 kwietnia 2017 / Kategoria: Prawo

  Właściciele działki A podjęli decyzję o uporządkowaniu posesji. Budynek sąsiadujący ma niewłaściwe odprowadzenie wody opadowej z rynien - woda ta przepływa przez posesję A, uszkadzając podłoże. Jakie kroki powinni podjąć właściciele działki A? Skierowano już skargi do administracji sąsiedniego budynku i do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jednak bez efektów.

 • Odsprzedaż wieczystego użytkowania

  21 kwietnia 2017 / Kategoria: Prawo

  Nasza wspólnota ma w wieczystej dzierżawie działkę, której granica przebiega ok. 5 m od sąsiedniego bloku, w którym również działa wspólnota. Jej zarząd zwracał się do nas z propozycją odkupienia części naszej działki. Udzieliliśmy odmownej odpowiedzi, gdyż takie stanowisko zajęli członkowie naszej wspólnoty na walnym zebraniu. Chcemy jednak zapytać, czy taka odsprzedaż wieczystej dzierżawy jest w ogóle możliwa i na jakich warunkach mogłaby się odbyć.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp