Zmiana czynszu od momentu zgłoszenia zmiany właściciela – otwarty dostęp

Odpowiedź

Zasady związane z regulowaniem opłat za lokal znajdujący się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej uregulowane zostały przede wszystkim w art. 4 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1465 ze zm.; dalej: „USM”). Tak też, w zależności od taki jaki tytuł przysługuje lokatorowi do lokalu (prawo spółdzielcze, spółdzielcze własnościowe, odrębna własność lokalu + członkostwo lub też nie w spółdzielni), pokryciu podlegają przede wszystkim koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni , które regulowane są w drodze uiszczania opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Przepisy USMW statucie spółdzielni oraz w jej wewnętrznych regulaminach należy zatem szczegółowo określić sposoby i kryteria podziału kosztów. W doktrynie wymienia się przykładowe podstawy rozliczeń, tj. wielkość powierzchni użytkowej lokalu, wielkość działki zabudowanej domem jednorodzinnym, liczba osób zamieszkujących w lokalu, czy też zasada równego rozdziału na lokale lub osoby.

 

Opłaty, których wysokość uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących w danym lokalu ustalane są zaś przez spółdzielnię w oparciu bądź to o posiadane dane (np. akt własności, dane meldunkowe), jak też oświadczenia składane przez samych właścicieli lokali lub osoby uprawnione do nich na innej podstawie. W razie zmiany ilości osób zamieszkujących w lokalu, o fakcie tym właściciel lokalu lub osoba uprawniona do niego na innej podstawie zobowiązana jest w możliwie najszybszym terminie zawiadomić spółdzielnię, przekazując równocześnie aktualną informację o liczbie osób zamieszkujących oraz dacie, od której zmiana ta nastąpiła. Od tej też daty spółdzielnia zobowiązana jest – co do zasady - do naliczania opłat z uwzględnieniem nowej, zmienionej liczby osób. Jak wskazuje się to przy tym w orzecznictwie, zobowiązanie członków spółdzielni przez władze tej spółdzielni do podania liczby osób zamieszkujących lokal jest prawnie dopuszczalne. Okoliczność zatem, że możliwe jest ustalenie ilość osób zameldowanych w lokalu poprzez dane meldunkowe, w żadnym razie nie wyklucza możliwości podjęcia uchwały zobowiązującej do podania określonych informacji, potrzebnych do rozliczenia kosztów dostawy np. wody. Zwłaszcza, że nie ma gwarancji, iż wszystkie osoby zamieszkujące lokale wywiązały się z obowiązku zameldowania swojego pobytu, co w szczególności dotyczyć może lokali wynajmowanych (vide: wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24.08.2015 r., I C 1039/14).

 

Ostatecznie jednak należy zapoznać się ze statutem spółdzielni, gdyż kwestię tą (zmiana wysokości naliczanych opłat na skutek zmiany liczby osób zamieszkujących w lokalu) statut ten może regulować w inny, wewnętrznie obowiązujący, sposób. Natomiast, co do zasad naliczania opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi, należy odwołać się do przepisów ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), gdzie informacja o liczbie osób zamieszkujących w lokalu jest istotna dla celów sporządzenia i złożenia przez spółdzielnię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Tak też wskazać należy, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości (tu: spółdzielnia) jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się zaś za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 w/w ustawy).

Zobacz także:

Najem krótkoterminowy – czy wspólnota może go zakazać? – otwarty dostęp

Pytanie: Czy wspólnota może zakazać na obiekcie najmu krótkoterminowego, czy właściciel ma do tego prawo, aby taki najem mógł się odbywać w jego własnościowym mieszkaniu? Czy istnieje zapis, żeby móc go przedstawić właścicielowi takiego mieszkania, mówiący o tym, że najemcy którzy korzystają z jego mieszkania podlegają pod niego i administracja nie powinna bezpośrednio zajmować się sprawami najemcy?

Obecność zarządu wspólnoty na przeglądzie technicznym dachu budynku – otwarty dostęp

Pytanie: Coraz częściej zdarza się, że zarządy wspólnot mieszkaniowych życzą sobie być obecnym podczas przeglądu technicznego dachu na budynkach niskich ale i na budynkach wysokich. Jakie warunki musiałby ewentualnie spełnić taki zarząd aby mógł uczestniczyć w takim przeglądzie?

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania

Pytanie: Budynek złożony z 70 lokali mieszkalnych i 10 usługowych jest ogrzewany wyłącznie w części mieszkalnej i także tylko lokale mieszkalne mają doprowadzoną ciepłą wodę użytkową.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp