Pytanie do eksperta

Odpowiedź: W ogóle nie istnieje obowiązek informowania właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej o planowanych przeglądach w budynku chyba że jest to związane z dłuższym odcięciem mediów wówczas należałoby uprzedzić właścicieli o planowanym odcięciu najlepiej kilka dni przed planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty w danej wspólnocie mieszkaniowej np. poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na drzwiach klatek schodowych itp. Nie ma tutaj żadnych przepisów które regulowałyby takie sprawy. Nie wszystko regulują przepisy większość zachowań wynika ze zdrowego rozsądku i poczucia obowiązku jaki towarzyszyć powinien każdej osobie odpowiedzialnej za określone sprawy zatem także członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej i jej zarządcy. Natomiast zupełnie czym innym od powiadomienia właścicieli lokali jest uzyskanie prawa wstępu do lokali np. w celu przeprowadzenia przeglądów instalacji stanowiących element nieruchomości wspólnej a przebiegających wewnątrz lokali. Prawo wstępu do lokalu nie realizuje się bowiem poprzez zawiadomienie a poprzez ustalenie z poszczególnymi właścicielami terminu w jakim dostęp może być możliwy. Zgodnie z art.13 ust 2 ustawy o ochronie praw lokatorów na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. W praktyce prawo wstępu do lokalu realizowane jest najczęściej w ten sposób, że zarząd w ustnych rozmowach z reguły telefonicznych ustala z właścicielami lokali terminy, w których możliwy będzie wstęp do lokali i na bazie ustalonego terminarza wykonuje zamierzone prace. W przypadku niemożności ustalenia terminu z określonym właścicielem zarząd powinien pisemnie wezwać właściciela do udostępnienia lokalu podając przyczynę i zakres koniecznych prac jakie musi wykonać oraz wyznaczając właścicielowi rozsądny termin w jakim zarząd oczekuje na odpowiedź. Powyższe pismo jak i ewentualne kolejne dla celów dowodowych należy dostarczyć za potwierdzeniem odbioru osobiście lub listem poleconym. W przypadku odmowy lub braku odpowiedzi na wysyłane pisma wspólnocie mieszkaniowej pozostaje droga sądowa. Prowadząc rozmowy z właścicielem warto dążyć do rozwiązania problemu, a nie próby pokazania kto rządzi jak to często w podobnych przypadkach ma miejsce. Ewentualna odmowa właściciela ma zapewne jego zdaniem uzasadnione podstawy i te przyczyny należy poznać. To one powinny stanowić podstawę do dalszych rozmów. Wszystkie one powinno spróbować się uwzględnić lub ewentualnie negocjować i tłumaczyć niemożność ich uwzględnienia. W większości przypadków dużo lepsze skutki osiąga się poprzez rozmowę z właścicielem, tłumaczenie i realizację możliwych oczekiwań niż poprzez skierowanie pozwu do sądu. Pozew do sądu powinien być ostatecznością gdy porozumienie nie jest możliwe. Tak było w przypadku w którym kiedyś zlecono podjęcie kroków prawnych. Zarządca dwukrotnie w odstępach dwutygodniowych wyznaczał właścicielowi termin wymiany wodomierza zostawiając mu pismo w drzwiach. Po rozmowie telefonicznej z właścicielem w 5 minut prawnik ustalił że problem polega na tym, że oba terminy były niemożliwe do realizacji bo zarządca wyznaczył je w godzinach pracy właściciela. Wystarczyło je przesunąć o 2 godziny. Owszem na piśmie zarządca podpisał się ale już numeru telefonu nie podał więc właściciel go nie powiadomił bo nie zamierzał biegać i szukać numeru po sąsiadach. Wystarczyła odrobina dobrej woli po stronie zarządcy, dostosowanie się do sytuacji, a chyba przede wszystkim wyjście z jakiegoś błędnego przekonania że ja tu rządzę.

Autorzy

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp