Pytanie do eksperta

Odpowiedź: Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek informowania właścicieli lokali o określonych zdarzaniach na przykład o uchwale podjętej z udziałem głosów zbieranych indywidualnie. Ponadto zgodnie z art.32 ustawy o własności lokali o zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany. Przepis art. 61 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest skuteczne z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Jeżeli własnoręczne doręczenie jest niemożliwe lub utrudnione należy w tym celu skorzystać z usług poczty bowiem taki sposób doręczenia będzie możliwie najprostszy do udowodnienia za pomocą pokwitowania odbioru. Pismo zawierające oświadczenie woli powinno być skierowane na adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby osoby prawnej. Ustawodawca nie nakłada na nadawcę obowiązku dopilnowania, czy adresat odebrał przesyłkę i zapoznał się z treścią. Wystarczy sama możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia. Oznacza to, że niepodjęcie przesyłki w terminie (przesyłka dwukrotnie awizowana) nie wpływa na skuteczność doręczenia. Przesyłkę uważa się za doręczoną. Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, na składającym oświadczenie woli spoczywa obowiązek wykazania, że oświadczenie zostało jego adresatowi dostarczone. Zarząd powinien więc archiwizować zarówno dokumenty wysłane jak kwity pocztowe potwierdzające nadanie i doręczenie lub ewentualnie awizowanie przesyłki. Koszty korespondencji wysyłanej przez zarząd do właścicieli lokali czy innych podmiotów są częścią kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali miernikiem partycypacji właściciela lokalu w kosztach zarządu nieruchomością wspólną jest jego udział w nieruchomości wspólnej określony ułamkiem. Podsumowanie Deweloper czy też właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej oraz inne podmioty z którymi zarząd prowadzi korespondencję nie mają obowiązku odebrania pism osobiście, czyli podpisania potwierdzenia przyjęcia pisma. Nie ma możliwości zmuszenia nikogo do podpisania odbioru pisma. Jest to przecież fizycznie niewykonalne. Nawet organy administracji państwowej, Policja, Prokuratura czy sądy posługują się także z tego powodu pocztą. Zatem zawsze tam gdzie zmuszony jesteś posiadać potwierdzenie odbioru pisma oczywiście można spróbować doręczyć je osobiście jednak w przypadku odmowy przyjęcia pisma trzeba w celach uzyskania dowodu doręczenia posłużyć się pocztą i listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru.

Autorzy

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp