Pytanie do eksperta

Odpowiedź: Zaskarżenie uchwały Zgodnie z art. 25 ustawy o własności lokali, każdy właściciel lokalu ma prawo zaskarżyć uchwałę właścicieli lokali wspólnoty mieszkaniowej do sądu i żądać jej uchylenia z powodu niezgodności z przepisami prawa, umową właścicieli, albo gdy narusza ona zasady prawidłowego zarządzania lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej można wytoczyć w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu albo od dnia powiadomienia właściciela lokalu o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. W sprawach o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej właściwy jest tryb procesowy. Stroną powodową jest właściciel lokalu a stroną pozwaną jest wspólnota mieszkaniowa, reprezentowana przez jej zarząd a w praktyce najczęściej pełnomocnika procesowego - adwokata. Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nie powoduje wstrzymania wykonania uchwały, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie w trybie przepisów o zabezpieczeniu roszczeń do czasu zakończenia postępowania. W sytuacji braku zabezpieczenia uchwała, mimo zaskarżenia obowiązuje a na zarządzie wspólnoty mieszkaniowej spoczywa obowiązek jej wykonania. W wyroku z dnia 15.11.2013 roku sygn. akt VI ACa 436/13 Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że zarząd nie jest upoważniony do oceny uchwały pod względem zgodności z prawem. Do dokonywania tej oceny uprawniony jest tylko sąd i do chwili wydania przez sąd wyroku uchylającego uchwałę obowiązuje domniemanie, że jest ona zgodna z prawem i podlega wykonaniu, dlatego też zarząd jest zobligowany do jej realizacji. Powód, występując o wstrzymanie wykonania uchwały, musi uwiarygodnić żądanie jej uchylenia, a także wykazać, że brak zabezpieczenia mógłby pozbawić go zaspokojenia. Treść art. 25 ust. 2 ustawy o własności lokali wskazuje, że postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia może zostać podjęte przez sąd z urzędu. Zgodnie z art. 730 kodeksu postępowania cywilnego udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania w każdym postępowaniu cywilnym, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Obie przesłanki muszą być przy tym co do zasady spełnione łącznie. W zakresie pierwszej z nich należy uprawdopodobnić, że w konkretnych okolicznościach uprawnionemu przysługuje roszczenie podlegające ochronie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje zaś wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Skutkiem uwzględnienia powództwa o uchylenie uchwały jest pozbawienie zaskarżonej uchwały mocy prawnej na mocy orzeczenia sądu, tj. wyrok w tym zakresie ma charakter konstytutywny. Pełnomocnictwo Żeby występować w sądzie czy też przed wspólnotą mieszkaniową nie trzeba być osobiście obecnym. Podejmowanie decyzji można powierzyć osobie trzeciej – pełnomocnikowi. Osoba będąca pełnomocnikiem musi wykazać nie tylko fakt, że jest pełnomocnikiem ale też czy jest uprawniona do podjęcia danej czynności. Pełnomocnictwo może mieć bowiem bardzo różny zakres. Fakt czy pełnomocnik działa w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa można stwierdzić tylko na podstawie pełnej treści tego pełnomocnictwa dokonując interpretacji woli mocodawcy. Można wyróżnić dwa rodzaje pełnomocnictwa : pełnomocnictwo ogólne i pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika do dokonywania tylko czynności zwykłego zarządu. Do podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo szczególne może być pełnomocnictwem rodzajowym, czyli upoważnieniem do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub pełnomocnictwem szczegółowym upoważniającym do dokonania jednorazowo konkretnej czynności. Pełnomocnictwo procesowe jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa umożliwiającym wskazanej osobie występowanie przed sądem w imieniu mocodawcy. Pełnomocnik procesowy jest upoważniony do dokonania : wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy; wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu; zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie; odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej. Nie każdy może być pełnomocnikiem procesowym. Mogą nimi być rodzice, małżonek, rodzeństwo, dzieci, współuczestnik sporu, a także osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony, osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia. Pełnomocnikiem procesowym może być też oczywiście adwokat i radca prawny. Podsumowanie Właścicielka lokalu jak najbardziej może ustanowić pełnomocnika w osobie swojego męża. Jednak w sytuacji ustanowienia pełnomocnika procesowego dokumenty do sądu podpisuje i składa w sądzie albo osobiście mocodawca albo jego pełnomocnik. Nie jest poprawne aby pisma, wnioski itd. podpisywali zarówno mocodawca jak i jego pełnomocnik. Nie wpływa to moim zdaniem na ważność składanych pism jednak od wyciągnięcia konsekwencji w tej sytuacji i od oceny tej sytuacji pod kątem formalnoprawnym jest sąd prowadzący sprawy.

Autorzy

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp