Pytanie do eksperta

Odpowiedź: Zasady związane z regulowaniem opłat za lokal znajdujący się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej uregulowane zostały przede wszystkim w art. 4 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1465 ze zm.; dalej: „USM”). Tak też, w zależności od taki jaki tytuł przysługuje lokatorowi do lokalu (prawo spółdzielcze, spółdzielcze własnościowe, odrębna własność lokalu + członkostwo lub też nie w spółdzielni), pokryciu podlegają przede wszystkim koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni , które regulowane są w drodze uiszczania opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Przepisy USM nie wyjaśniają przy tym, w jaki sposób koszty te mają być rozdzielane oraz według jakich kryteriów ma nastąpić ich indywidualizacja. W statucie spółdzielni oraz w jej wewnętrznych regulaminach należy zatem szczegółowo określić sposoby i kryteria podziału kosztów. W doktrynie wymienia się przykładowe podstawy rozliczeń, tj. wielkość powierzchni użytkowej lokalu, wielkość działki zabudowanej domem jednorodzinnym, liczba osób zamieszkujących w lokalu, czy też zasada równego rozdziału na lokale lub osoby. Spółdzielnia mieszkaniowa ma zaś – co do zasady – prawo wybrać dowolny system rozliczania konkretnego rodzaju kosztów, jeżeli tylko przepis prawa nie nakazuje stosowania konkretnego sytemu dla danego kosztu (np. według metrażu czy liczby osób zamieszkujących w lokalu). Opłaty, których wysokość uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących w danym lokalu ustalane są zaś przez spółdzielnię w oparciu bądź to o posiadane dane (np. akt własności, dane meldunkowe), jak też oświadczenia składane przez samych właścicieli lokali lub osoby uprawnione do nich na innej podstawie. W razie zmiany ilości osób zamieszkujących w lokalu, o fakcie tym właściciel lokalu lub osoba uprawniona do niego na innej podstawie zobowiązana jest w możliwie najszybszym terminie zawiadomić spółdzielnię, przekazując równocześnie aktualną informację o liczbie osób zamieszkujących oraz dacie, od której zmiana ta nastąpiła. Od tej też daty spółdzielnia zobowiązana jest – co do zasady - do naliczania opłat z uwzględnieniem nowej, zmienionej liczby osób. Jak wskazuje się to przy tym w orzecznictwie, zobowiązanie członków spółdzielni przez władze tej spółdzielni do podania liczby osób zamieszkujących lokal jest prawnie dopuszczalne. Okoliczność zatem, że możliwe jest ustalenie ilość osób zameldowanych w lokalu poprzez dane meldunkowe, w żadnym razie nie wyklucza możliwości podjęcia uchwały zobowiązującej do podania określonych informacji, potrzebnych do rozliczenia kosztów dostawy np. wody. Zwłaszcza, że nie ma gwarancji, iż wszystkie osoby zamieszkujące lokale wywiązały się z obowiązku zameldowania swojego pobytu, co w szczególności dotyczyć może lokali wynajmowanych (vide: wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24.08.2015 r., I C 1039/14). Ostatecznie jednak należy zapoznać się ze statutem spółdzielni, gdyż kwestię tą (zmiana wysokości naliczanych opłat na skutek zmiany liczby osób zamieszkujących w lokalu) statut ten może regulować w inny, wewnętrznie obowiązujący, sposób. Natomiast, co do zasad naliczania opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi, należy odwołać się do przepisów ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), gdzie informacja o liczbie osób zamieszkujących w lokalu jest istotna dla celów sporządzenia i złożenia przez spółdzielnię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Tak też wskazać należy, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości (tu: spółdzielnia) jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się zaś za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 w/w ustawy).

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp