Pytanie do eksperta

Odpowiedź: Stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.; dalej: PrBud), obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Jednocześnie, stosownie do art. 62 ust. 6 PrBud, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa wyżej, powinny przeprowadzać:  osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;  osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa wyżej, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. Sporządzony przez uprawnione osoby protokół z rocznego przeglądu przewodów kominowych winien przy tym zawierać tak oznaczenie stanu kontrolowanych przewodów, wyniki kontroli oraz – w razie ustalenia, iż w kontrolowanym zakresie występują nieprawidłowości – zalecania, kierowane do właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Powyższe wynika bowiem wprost z treści art. 62a PrBud. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem, z kontroli przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 PrBud, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół. Protokół taki winien zawierać zaś co najmniej (art. 62a ust. 2 PrBud):  imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;  imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;  określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;  zakres kontroli;  ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;  zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;  metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;  zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli. Jednocześnie, stosownie do art. 62a ust.3 PrBud, w zaleceniach wskazuje się: czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin wykonania tych czynności. Wymaga przy tym podkreślenia, że zgodnie z ustaleniem art. 62 ust. 1a PrBud, podczas wszystkich kontroli okresowych, którym są poddawane przez właścicieli i zarządców użytkowane obiekty budowlane, powinno być dokonywane sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. Działanie to podyktowane jest zaś potrzebą dokonania oceny zakresu nieusuniętych nieprawidłowości i niewykonania wydanych zaleceń w poprzednich kontrolach, a zwłaszcza tych wpływających na pogorszenie stanu technicznego obiektu budowlanego, co może stworzyć potencjalne zagrożenie dla samego obiektu i jego użytkowników oraz bezpośredniego jego otoczenia.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp