Pytanie do eksperta

Odpowiedź: Przypomnieć należy, iż przepisami tzw. „tarczy antykryzysowej” (ustawa z dnia 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) przedłużono termin zwołania zebrania rocznego wspólnoty mieszkaniowej, do którego odnosi się art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1910 ze zm.; dalej: „UWL”). Tak, też jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie noweli do ustawy antykryzysowej, tj. w dniu 31 marca 2020 r. lub ogłoszonego bezpośrednio po tym okresie, termin zwołania zebrania właścicieli lokali ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Roczne zebrania wspólnot mieszkaniowym, które powinny odbyć się zatem nie później niż do końca pierwszego kwartału 2020 r. zostały więc przesunięte na dalszy okres, wyznaczony odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wskazać zaś w tym miejscu należy, iż stan epidemii wprowadzony został na terytorium RP rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.). Stan ten trwa przy tym aktualnie, gdyż nie został odwołany. Przełożenie zebrania rocznego na termin późniejszy, umożliwić miało zatem jego prawidłową i bezpieczną organizację, co nie podważa ważności podjętych na nim uchwał. O przełożeniu już wyznaczonego terminu zebrania rocznego, zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej winien z kolei powiadomić właścicieli lokali w sposób przyjęty jak dla zawiadomienia o zebraniu (por. art. 32 UWL). Do czasu ustabilizowania się sytuacji związanej ze stanem epidemii nie ma zaś konieczności wyznaczenia konkretnego, nowego terminu zebrania rocznego. Z całą jednak pewnością, zebranie to powinno zostać zwołane bez zbędnej zwłoki po ustaniu stanu zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestniczących w nim osób. Jednocześnie, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – w związku z rezygnacją z niektórych obostrzeń - od dnia 30 maja 2020 r. możliwe stało się organizowanie (m.in. przez wspólnoty mieszkaniowe) zebrań, w tym zebrań rocznych, pod warunkiem, że liczba uczestników takich zebrań nie przekraczała 150 osób. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnicy zebrania obowiązani byli zaś do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, bądź przyłbicy. Wskazane było także wietrzenie sali, w której miało odbyć się zebranie wspólnoty. Powyższy stan trwał jednakże (z nielicznymi zmianami, prowadzonymi przede wszystkim ustanowieniem na terytorium RP tzw. stref żółtych i czerwonych) do dnia 10.10.2020 r., tj. do dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.10.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758), na podstawie którego to przepisów, organizowanie zebrań (w tym również zebrań wspólnot mieszkaniowych) imprez i spotkań niezależnie od ich rodzaju, zostało zakazane do odwołania, z wyłączeniem jednakże zebrań:  do 50 osób;  w trakcie których uczestnicy zebrania byli obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego). Na skutek jednakże dalszych obostrzeń związanych z rozwojem pandemii, aktualnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316), zakazana została jakakolwiek organizacja przedmiotowych zebrań do odwołania, za wyjątkiem:  spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;  imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących. Przy czym – co istotne - do liczby osób, o której mowa wyżej, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Termin zwołania zebrań sprawozdawczych wspólnot mieszkaniowych wciąż pozostaje przy tym wydłużony na okres 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp