Brak wyników

Umowy

18 maja 2018

Umowa na dostawę energii

0 478

Umowa na dostawę energii

UMOWA nr ….....................

REKLAMA

 

 

zawarta w dniu ………….........................… w …..................................................……….

 

pomiędzy:

 

.......................................................................................................................................

 

……………………………......................................................................……………..., zwanym dalej SPRZEDAWCĄ,

 

a

 

.......................................................................................................................................

 

…………………………………........................................................................................, zwanym dalej ODBIORCĄ,

 

o następującej treści:

 

§1

1. Sprzedawca oświadcza, że ma zawartą umowę o dostawę energii elektrycznej z …....................................................................................................................................................................., zwanym dalej Dostawcą, na podstawie umowy ......................................................  z dnia …......................., zawartej na czas nieokreślony.

2. Odbiorca oświadcza, że jest właścicielem garażu określonego jako lokal nr ….....….. w budynku nr …..….......

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy