Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat tygodnia

17 września 2021

Stawka funduszu remontowego – ustalana każdego roku w formie uchwały?

0 31

Pytanie: Czy stawka funduszu remontowego powinna być przedmiotem corocznego ustalania przez wspólnotę w formie uchwały? Czy też może wystarczy ustalić ją raz i w przypadku gdy uchwała nie jest uchylana naliczać opłaty przez kilka kolejnych lat, do czasu ustalenia nowej stawki?

Co radzi ekspert?

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.; dalej: „UWL”), właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jak również jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się zaś m.in. wydatki na remonty i bieżącą konserwację (art. 14 pkt 1 UWL).

POLECAMY

Co do zasady zaś, na corocznym zebraniu właścicieli lokali uchwalany jest plan gospodarczy na następny rok funkcjonowania wspólnoty. Jak podkreśla się to przy tym w doktrynie, roczny plan gospodarczy dotyczy zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu. Stąd też, plan gospodarczy zarządu nieruchomością wspólną powinien zawierać wykaz prognozowanych kosztów funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, na które składają się koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, wodę) i inne koszty (np. koszty wynagrodzenia zarządu, zarządcy, administratora budynku czy dozorcy). W planie gospodarczym należy także zamieścić wykaz czynności, które zarząd planuje podjąć w najbliższym (bieżącym) roku i wiążących się z tym kosztów np. remontów i modernizacji nieruchomości wspólnej (vide: A. Turlej, w: Strzelczyk, Turlej, Własność lokali, Legalis 2015, art. 30 WłLokU, Nb 10). Oznacza to więc, iż elementem (składnikiem) pozycji koszto-twórczych każdego planu gospodarczego są również przewidywane wydatki na remonty i bieżącą konserwację.

Jeżeli zatem uprzednio uchwalona przez właścicieli lokali stawka zaliczki na fundusz remontowy jest stała, a więc będzie obowiązywała w kolejnym roku kalendarzowym, wystarczy że jej wysokość zostanie „powtórzona” w kolejnym (kolejnych) planach gospodarczych jako składnik koszto-twórczy kosztów zarządu, bez konieczności podejmowała już osobnej uchwały, do której odnosi się art. 22 ust. 3 pkt 3 UWL (dot. ustalenia w drodze uchwały wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu).

Przypisy