Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

20 grudnia 2021

Awaryjne otwieranie bram garażowych

0 189

Pytanie odnośnie awaryjnego otwierania bram garażowych w hali garażowej. Budynek jest na 5-letniej rękojmi, a bramy garażowe są jeszcze na 2-letniej gwarancji. Bramy nie mają awaryjnego otwierania bram, czy to jest zgodne z przepisami przeciwpożarowymi? Czy tak może być?

Co radzi ekspert?

Drzwi przeciwpożarowe są przeznaczone do zamykania otworów w przegrodach budowlanych, stanowiących jednocześnie przegrodę ogniową. Podstawowym ich celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony otworów w ścianach o określonej odporności ogniowej, służących jako droga dostępu dla ludzi, towarów oraz pojazdów. Drzwi w pozycji zamkniętej chronią przed nieuprawnionym wejściem, nadmiernym dopływem chłodnego powietrza oraz stanowią barierę ogniową, a w pozycji otwartej umożliwiają komunikację i w razie potrzeby pozwalają na szybką ewakuację. Zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w budynkach regulują przepisy, z których najważniejszym jest ustawa prawo budowlane określające, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, a zasady te uszczegóławia rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Z analizy tych przepisów wynika, że drzwi przeciwpożarowe powinny być zamknięte, w celu zapewnienia wymaganego poziomu ochrony pożarowej budynku. Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny być otwarte, aby zapewnić przebywającym w budynku i w pomieszczeniach ludziom sprawne oraz bezpieczne ich opuszczenie, a straży pożarnej i innym służbom ratunkowym umożliwić właściwą akcję ratunkową i gaśniczą. Stosując automatyzację lub awaryjne otwieranie ręczne drzwi przeciwpożarowe jak i stosowane na drogach ewakuacyjnych mogą spełniać wzajemnie uzupełniające się wymagania, przez co zapewnione zostanie bezpieczeństwo użytkowania oraz pożarowe w obiekcie.

Z pomieszczeń budynku powinna być zapewniona możliwość ewakuacji bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych, Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, czy dane drzwi muszą mieć automatyczne awaryjne otwieranie. Po pierwsze należy stwierdzić, że budynek na etapie projektu budowlanego jak i odbioru technicznego po wybudowaniu oceniany jest także pod kątem przeciwpożarowym, a zatem nie uszłoby uwadze organom nadzoru na każdym etapie decyzji fakt, że brama garażowa nie spełnia wymogów przeciwpożarowych. Jednak nawet kwestionując poprawność oddania budynku do użytkowania jak z powyższego wynika istotną kwestią będzie jak w budynku rozplanowano drogi ewakuacyjne i czy brama garażowa jest taką drogą czy droga ewakuacyjna z garażu przebiega z jej pominięciem i inne drzwi stanowią drzwi ewakuacyjne dla garażu. Po trzecie nawet jeżeli droga ewakuacyjna przebiega przez bramę garażową to awaryjne otwarcie drzwi zakłada nie tylko awaryjną automatykę otwarcia, co też możliwość awaryjnego ręcznego otwarcia.

Przypisy