Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

27 maja 2021

Głosowanie uchwały w trybie indywidualnym

40

Pytanie: Czy spółdzielnia mieszkaniowa może w okresie pandemii głosować uchwały w trybie indywidulanym i czy wówczas obowiązuje zasada większościowa, jak w ustawie o własności lokali? Jeśli jednak walne zgromadzenie nie odbędzie się to czy kończąca się kadencja Rady Nadzorczej zostaje automatycznie przedłużona do czasu wyborów nowego składu?

Co radzi ekspert?

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695), którymi wprowadzono zmiany m.in. do dotychczas obowiązujących przepisów ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568).

Na podstawie dodanych do art. 36 ustawy z 16.9.1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 648 ze zm.; dalej: PrSpółdz) nowych regulacji zawartych w §9-13, zarząd lub rada nadzorcza spółdzielni uzyskały kompetencję do zarządzenia podjęcia określonej uchwały przez walne zgromadzenie spółdzielni na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwała walnego zgromadzenia – podjęta w powyższym trybie – będzie dopuszczalna, gdy wszyscy członkowie zostaną zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka będzie mogła być przy tym wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przy obliczaniu kworum uwzględnieniu podlegać będą z kolei zarówno członkowie uczestniczący przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Co istotnie, głosowanie w trybie wyżej opisanym będzie mogło zostać przeprowadzone niezależnie od postanowień (również odmiennych) statutu spółdzielni.

Zgodnie z przepisami tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0” rozwiązania, o których mowa wyżej, znajdować mają swoje zastosowanie w czasie (każdorazowego) wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.). Wskazać zaś w tym miejscu należy, iż stan epidemii wprowadzony został na terytorium RP rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.). Stan ten trwa przy tym aktualnie, gdyż nie został odwołany.

Na tle wprowadzonych regulacji, dodatkowo zawiadomienie zarówno członków, związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia spółdzielni, jak też zgłoszenie przez uprawnionych do żądania zwołania walnego zgromadzenia zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, będą mogły zostać dokonane także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Poza wskazany wyżej wyjątkami, obowiązują w dalszym ciągu pozostałe zasady podejmowania uchwał przez zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej (np. zasada podjęcia uchwały zwykłą większością głosów – art. 41 §2 PrSpółdz).

Powoływanie z kolei rad nadzorczych (lub komisji rewizyjnych – art. 46 §2 PrSpółdz) jest obligatoryjne bez względu na wielkość spółdzielni. Jeżeli więc na walnym zgromadzeniu nie uda się wybrać nowych członków rady nadzorczej, zarząd spółdzielni powinien w trybie natychmiastowym podjąć działania mające na celu zwołanie walnego zgromadzenia w celu wybrania nowej rady. Kadencja dotychczasowym członków rady nadzorczej wygasa bowiem wraz z jej upływem. Jednakże, w związku z wejściem w życie ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (t.j. Dz. U. z  2021 r., poz. 159 ze zm.), znanej też „tarczą antykryzysową 4.0.”, wprowadzono przepis, zgodnie z którym w przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie tej ustawy (tj. w dniu 24.6.2020 r.)lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa poniżej. Jeżeli bowiem ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy z 31.32020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695) lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej z kolei ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Rozwiązanie to umożliwia zatem przedłużenie kadencji rad nadzorczych i zarządów spółdzielni do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Przypisy