Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

3 listopada 2021

Monitoring wizyjny we Wspólnocie Mieszkaniowej a RODO

0 1258

Pytanie: Mam pytanie w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego na Wspólnotach Mieszkaniowych w odniesieniu do przepisów RODO. Czy monitoringiem mogą być objęte korytarze budynku mieszkalnego z wejściami do mieszkań oraz okna budynku mieszkalnego? Czy monitoringiem mogą być objęte korytarze budynku mieszkalnego, ale już bez wejść do mieszkań?

Co radzi ekspert:

Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwą do zidentyfikowania osobą jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane osobowe mogą mieć zatem formę nie tylko słowną, ale również graficzną (obraz).

POLECAMY

Wizerunek osoby pozwala na określenie jej cech fizycznych, a tym samym umożliwia ustalenie jej tożsamości. Istotą stosowania monitoringu jest bowiem właśnie identyfikacja. Zatem RODO jak najbardziej dotyczy też monitoringu, a zgodną z tymi przepisami przesłankę do zainstalowania kamer stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes administratora. W tym wypadku interesem tym będzie ochrona osób i mienia. Uznanie takiej ochrony za uzasadniony interes potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak aby monitoring wizyjny był wykorzystywany zgodnie z prawem, musi on zrealizować szereg obowiązków. Monitoring musi być stosowany z uwagi na ważny cel jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na danym terenie. Ukierunkowanie monitoringu na zachowanie bezpieczeństwa ma się przejawiać umiejscowieniem kamer w miejscach zagrożonych i umożliwiających poprawę bezpieczeństwa, a nie w takich, które z poprawą bezpieczeństwa nie mają nic wspólnego.

Monitoring powinien mieć więc na celu nadzór nad miejscami mającymi kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, czyli ciągami komunikacyjnymi, parkingami, placami zabaw, wejściami do obiektów, korytarzami. Każda osoba poruszająca się po terenie monitorowanym powinna mieć świadomość, iż jej zachowania są obserwowane, czemu ma służy odpowiednie oznaczenie terenu. Ponadto oznakowanie terenu wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa, gdyż ma walor odstraszający przed niechcianymi zachowaniami, co też jest jednym z celów monitoringu, który ma nie podglądać zachowania, tylko odstraszać od niepożądanych zachowań i służyć rejestrowaniu tych niepożądanych.

Monitoring powinien umożliwiać uzyskiwanie nagrania o przydatnej jakości. Rozdzielczość kamer ma umożliwiać identyfikację osób czy odczytanie tablicy rejestracyjnej w innym wypadku istnienie monitoringu przestaje być celowe. Monitoring nie może naruszać obowiązujących przepisów w zakresie ochrony prawa do prywatności i wizerunku. Zatem niedopuszczalny jest taki montaż kamer, który umożliwia nagrywanie przez okna mieszkańców budynków i ich zachowań. Obserwowanie przy pomocy kamer może więc dotyczyć tylko terenu wspólnoty mieszkaniowej i miejsc publicznych. Samo obserwowanie miejsc publicznych i terenu wspólnoty mieszkaniowej nie narusza bowiem prawa do ochrony wizerunku, prywatności ani żadnego innego dobra innych osób, które na tym terenie się znajdują. Także zapisywanie obrazu nie narusza prawa do ochrony wizerunku. Do takiego naruszenia może natomiast dojść tylko w wyniku wykorzystania tych nagrań np. ich publikacji w Internecie. Nie można natomiast uznać za bezprawne ujawnienia zapisu organom ścigania. Dostęp do monitoringu i nagrań powinny mieć tylko wyznaczone osoby.

Zatem pomieszczenia w których znajdują się urządzenia do rejestracji, jak również nagrane materiały powinny być co najmniej zamykane, a dostęp powinien być ściśle określony. Jest to szczególnie ważne gdyż w innym przypadku może dojść do nieuprawnionego ujawnienia nagranych danych przez osoby, które mając świadomość braku kontroli nad nagraniami będą uważać się za bezkarne. Podstawę prawną powinien być wewnętrzny regulamin określający okoliczności, w jakich monitoring może on być stosowany, prawa i obowiązki, jak też zasady przechowywania i udostępniania danych. Przy tworzeniu regulaminu należy zastosować powyższe zasady. Musi on też zawierać określone procedury postępowań. Osoba odpowiedzialna musi bowiem mieć jasną i przejrzystą procedurę, jak ma się zachować na przykład w przypadku zauważenia określonych zdarzeń, zwrócenia się określonych osób o wgląd do materiałów itp. W przypadku zarejestrowania zdarzenia stanowiącego przestępstwo osoba odpowiedzialna powinna natychmiast zawiadomić Policję i na jej wezwanie udostępnić nagranie. W przypadku zgłoszenie się poszkodowanego np. w sprawie stłuczki na monitorowanym parkingu osoba odpowiedzialna powinna sprawdzić czy stłuczka została zarejestrowana, a w przypadku jej zarejestrowania poinformować o tym poszkodowanego, pokazać mu nagranie i zabezpieczyć nagrany materiał do dalszych czynności i czekać na wezwanie Policji do udostępnienia. Nie byłoby rozsądne wydawania takiego materiału osobie poszkodowanej, bo jego wykorzystanie może przybrać rożną postać np. niedozwolonego opublikowania w Internecie w celu napiętnowania sprawcy, co może powodować odpowiedzialność także wspólnoty mieszkaniowej, a raczej osoby która udostępniła materiał.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego, monitoringiem mogą być objęte zarówno korytarze budynku, jak i wejścia, czy to do budynku czy mieszkań, a także okna budynku z tym, że w przypadku okien mieszkań kamery powinny być zamontowane pod takim sposób, aby uniemożliwiały nagrywanie wnętrza lokali. Wskazane jest aby monitoring zarejestrował np. włamanie przez okno do lokalu, ale niewskazane jest aby zarejestrował co właściciel czy inny mieszkaniec robi w lokalu. Można to osiągnąć w prosty sposób montując kamery pod odpowiednim kątem do okien budynku.

 

Przypisy