Brak wyników

Aktualności

14 lutego 2022

Składka zdrowotna - czy członkowie zarządu wspólnoty muszą ją płacić?

0 3264

Przypomnieć należy na wstępie, iż w drodze zmian wprowadzonych w ramach tzw. „Nowego Ładu”, ustawodawca dodał do art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.; dalej: „ustawa zdrowotna”) nowy pkt 35a, zgodnie z którym objęto – od dnia 1 stycznia 2022 roku - obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym także osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa wyżej, powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania. Osoby te zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający wynagrodzenie. Z kolei, podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest w tym przypadku kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania.

Na tle nowej regulacji wyrażone zostały przeciwstawne poglądy, co do przyjęcia, czy z kolei członkowie zarządu wspólnot mieszkaniowych, powołani do pełnienia tej funkcji na podstawie uchwały właścicieli lokali i pobierający z tego tytułu wynagrodzenie przyznane im uchwałą, zaliczeni winni być również do kręgu osób, które obejmie nowa regulacja.

Zwolennicy poglądu o stosowaniu nowej regulacji ustawy zdrowotnej również do członków zarządu wspólnot mieszkaniowych pobierających wynagrodzenia na podstawie uchwały (w tym również opinia wyrażona przeze mnie na łamach Portalu Zarządcy) skupiały się przede wszystkim na wykładni tak literalnej, jak i systemowej, wykazującej brak uzasadnionych argumentów prawnych przemawiających – przy założeniu racjonalności ustawodawcy - za wyłączeniem członków zarządu wspólnot mieszkaniowej od stosowania nowej regulacji ustawy zdrowotnej.

Z kolei, przedstawiciele poglądu o braku stosowania nowej regulacji do członków zarządu wspólnot mieszkaniowych powoływanych w drodze uchwały i na tej podstawie pobierających wynagrodzenie wskazywali zaś na różne uzasadnienia prawne zajętego stanowiska. Przeważały przy tym następujące argumenty:

  • ustawodawca w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.; dalej: „UWL”) posłużył się wskazaniem, iż członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej są „wybierani” przez właścicieli lokali, a skoro nowy przepis ustawy zdrowotnej odnosi się wprost do aktu „powołania”, to tym samym wobec braku tożsamości wskazanych podjęć, nie znajduje zastosowania nowa regulacja wprowadzająca obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu;
     
  • posłużenie się przez ustawodawcę - w treści regulacji dodanej do ustawy zdrowotnej – terminem „powołanie”, sugeruje, iż ustawodawca miał na myśli powołanie w rozumieniu prawa pracy. Mając zaś na uwadze, że wybór członka zarządu wspólnoty dokonywany zgodnie z art. 20 ust. 1 UWL nie jest aktem powołania w rozumieniu prawa pracy, który to akt powołania prowadzi do nawiązania stosunku pracy, to tym samym nowa regulacja ustawy zdrowotnej nie obejmuje członków zarządu wspólnoty;
     
  • nawet, jeżeli przyjąć, że członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej otrzymujący wynagrodzenie na podstawie uchwały podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie nowych przepisów, to jednak – z uwagi na treść art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej – składka ta wyniesie ostatecznie 0 zł. Zgodnie bowiem z powołanym wyżej przepisem, w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1228 ze zm.; dalej: „OPDOF”), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł. Wskazano przy tym, iż pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie jest związane z obowiązkiem odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy. W ciągu roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa nie ma bowiem obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń, a tym samym nie oblicza zaliczki na ten podatek.

Ostatecznie jednak o tym, iż obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie obejmie członków zarządów wspólnot mieszkaniowych pobierających wynagrodzenia na podstawie uchwały przesądziły nie argumenty podane wyżej, lecz wskazane przez autorów „Nowego Ładu” rozumienie pojęcia „wynagrodzenie” użytego w nowym art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej. Przypomnieć zatem należy, iż przepis ten wskazuje na objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Zgodnie zaś z wykładnią projektodawców, pod pojęciem „wynagrodzenia” należy rozumieć tu „przychody”, o których mowa w przepisach OPDOF, czyli przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Powyższe wskazanie przesądza zatem, iż nowy przepis ustawy zdrowotnej znajduje zastosowanie do osób osiągających przychody w rozumieniu art. 13 pkt 7 OPDOF, zgodnie z którym, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 OPDOF, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Tak też, zgodnie ze stanowiskiem zajętym w omawianym zagadnieniu ostatecznie również przez ZUS, wyjaśniono, iż członkowie zarządu wspólnot mieszkaniowych powoływani uchwałą podlegają składce zdrowotnej jeżeli przychody otrzymywane przez te osoby są opodatkowane na podstawie art. 13 pkt 7 OPDOF (a więc stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście). Jeżeli nie – osoby te nie podlegają zaś ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wobec powyższego objaśnienia, mając z kolei na uwadze utrwalone tak w doktrynie, jak i orzecznictwie stanowisko, zgodnie z którym otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej - powołanych w drodze uchwały – z tego tytułu wynagrodzenie stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 OPDOF, przesądza to o przyjęciu, iż osoby te nie zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia 1 stycznia 2022 r. na podstawie nowej regulacji art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej.

Przypisy