Brak wyników

Orzeczenia Sądów Rejonowych

31 sierpnia 2017

Zarządca odpowie za skutki zaniedbań

0 329
Administrowanie nieruchomością obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, a brak umownej odpowiedzialności za nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy nie zwalnia z odpowiedzialności – wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Powód domagał się od zarządcy zapłaty odszkodowania tytułem naprawienia szkody. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, więc poszkodowany wniósł sprawę do sądu, który zasądził odszkodowanie. Zgodnie z przepisem art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem sił natury, takich jak intensywne opady atmosferyczne w wyniku, których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Utrzymanie dachu w należytym stanie i porządku obciąża wspólnotę mieszkaniową, i wchodzi w zakres zarządu nieruchomością wspólną. Jednakże Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła administrowanie nieruchomością wspólną pozwanej, która zakresie swej działalnośc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy