Brak wyników

Orzeczenia Sądów Rejonowych , Orzeczenia Sądów Okręgowych

8 czerwca 2021

Modernizacja energetyczna budynku

0 1447

Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek monitorowania i raportowania rzeczywistych efektów przeprowadzonej termomodernizacji. Zrealizowany projekt wymaga bowiem potwierdzenia efektów w audycie proinwestycyjnym. […] Nie bez znaczenia jest okoliczność, że wymiana stolarki okiennej jest elementem projektu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych […] oficyna i front realizowanej przez wspólnotę mieszkaniową z dofinansowaniem uzyskanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2014-2020. Modernizacja ta ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynku, a tym samym ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla. W budynku, w którym znajduje się lokal zajmowany przez pozwanych, zlikwidowano ogrzewanie piecowe wprowadzając ogrzewanie z sieci miejskiej, wymieniono stolarkę okienną na okna trzyszybowe o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m2K, ocieplono ściany budynku, poddasza i piwnic. Wymiana okien na trzyszybowe zmniejsza straty ciepła. Ciepło z poszczególnych lokali przenika poprzez ściany i lokale chłodniejsze są ogrzewane przez lokale cieplejsze na koszt właścicieli/najemców tychże lokali. Przeprowadzane prace termomodernizacyjne poza względami energooszczędności miały na celu również ujednolicenie wyglądu stolarki okiennej. Nowa stolarka okienna to okna systemowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, wykonane zgodnie z projektem przez projektanta, o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła […].

REKLAMA

*Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział III Cywilny z dnia 27 stycznia 2021 roku (sygn. akt III C 654/20)

Upoważnienie zarządu do podejmowania czynności procesowych i udzielenia pełnomocnictwa

Brak jest podstaw, aby odmówić zasadności domagania się przez powoda od strony pozwanej (wspólnoty mieszkaniowej) wynagrodzenia za wykonaną pracę, której efektem było przy tym uzyskanie rozstrzygnięcia organu administracji o treści zgodnej z interesem pozwanej. Powód działał na podstawie ustnej umowy o świadczenie usług prawnych, co do której pozwana nie tylko nie zgłosiła zastrzeżeń, ale również zapewniała, że zostanie ona podpisana. Umowa była przez pozwaną respektowana i faktycznie realizowana, o czym świadczy okoliczność zapłaty przez pozwaną za pierwszą wystawioną przez powoda fakturę. Powód działał na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez zarządcę pozwanej wspólnoty. Odnośnie prawidłowości umocowania powoda do podejmowania czynności w imieniu wspólnoty zastrzeżeń nie zgłosił organ administracji, który badał kwestię jego legitymacji do działania w postępowaniu administracyjnym. Pozwana, która jak wywodzi w toku zainicjowanego przez powoda postępowania o zapłatę, nie będąc zainteresowana dalszym aktywnym uczestnictwem w postępowaniu administracyjnym, do którego na skutek zleconych powodowi czynności przystąpiła, nie poinformowała powoda o tym fakcie. Ze strony pozwanej nie doszło również do wypowiedzenia powodowi udzielonego pełnomocnictwa do działania w jej imieniu. W konsekwencji brak podstaw do podzielenia argumentacji odnośnie działania powoda bez zlecenia.

*Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy z dnia 19 stycznia 2021 roku (sygn. akt II Ca 2294/20)

Przypisy