Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

25 maja 2018

art. 691 & 1. mówi " w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,

0 219
art. 691 & 1. mówi " w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, to jak powinna przebiegać procedura? Jeśli wstąpienie osób wskazanych w art. 691 w stosunek najmu następuje z mocy prawa, to powinna umowa być aneksowana, ponieważ stosunek najmu nie wygasł, ale przekształcił się podmiotowo po stronie najemcy, czy ta osoba powinna mimo wszystko ubiegać się w urzędzie gminy o wydanie skierowania na zawarcie umowy najmu ?

W kontekście zapytania należy rozróżnić dwie sytuacje. Stosunku najmu zwykłego lokalu mieszkalnego oraz stosunku najmu lokalu socjalnego. W pierwszej kolejności rozważamy sytuację ogólną, związaną z lokalami mieszkalnymi. Do wskazanych w treści pytania przesłanek wstąpienia z mocy prawa w stosunek najmu lokalu należy dodać normę wyrażoną w art. 691 §2 Kodeksu cywilnego. To znaczy, że konieczne jest, aby osoba uprawniona do wstąpienia w stosunek najmu zamieszkiwała z najemcą w chwili jego śmierci. W wyniku wstąpienia zmianie ulega tylko jeden element umowy będącej podstawą wiążącego strony stosunku najmu, osoba będąca najemcą. Ponieważ do wstąpienia dochodzi z mocy prawa, nie jest konieczne przeprowadzenie jakichkolwiek działań formalizujących ten stan rzeczy. Warto jednak rozważyć uproszczenie zaistniałej sytuacji i zawarcie nowej umowy z nowym najemcą i rozwiązanie wcześniejszej za porozumieniem stron lub spisanie aneksu, który potwierdzi zaistniały stan rzeczy. Z perspektywy wynajmującego trzeba mieć na uwadze, że najemca, który wstąpił w stosunek najmu ma prawo odrzucić jakiekolwiek nieakceptowane zmiany umowy najmu. W sytuacji konfliktu, kiedy to wynajmujący nie zgadza się ze stanowiskiem rzekomego nowego najemc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy