Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

31 maja 2017

Członkowie spółdzielni wytoczyli jej sprawę o nieprawidłowe zwołanie walnego zgromadzenia. Mimo, że orzeczenia Sądu Najwyższego w podobnych sprawach były korzystne dla spółdzielni, sądy I i II instancji orzekły, że członkowie maja rację. Obecnie część ty

0 107
Członkowie spółdzielni wytoczyli jej sprawę o nieprawidłowe zwołanie walnego zgromadzenia. Mimo, że orzeczenia Sądu Najwyższego w podobnych sprawach były korzystne dla spółdzielni, sądy I i II instancji orzekły, że członkowie maja rację. Obecnie część tych członków, która wytoczyła sprawę, domaga się, aby koszty przegranego procesu poniósł osobiście zarząd spółdzielni. Pytanie brzmi czy mogą oni skutecznie domagać się od zarządu zapłaty, na jakiej podstawie prawnej mogłoby się to odbyć oraz czy opisana sprawa ma okres przedawnienia.

W zaprezentowanej sytuacji nie ma możliwości, aby roszczenia o zwrot kosztów procesu od spółdzielni mieszkaniowej, jej członkowie kierowali bezpośrednio w stosunku do osób zasiadających w zarządzie. Ewentualnie mogłaby to zrobić spółdzielnia reprezentowana przez radę nadzorczą. Podstawą prawną osobistej odpowiedzialności członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej jest art. 58 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielczego w zw. z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem członkowie zarządu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie jej rady nadzorczej oraz likwidatorzy ponoszą wobec spółdzielni odpowiedzialność za wyrządzone spółdzielni szkody. Wyrządzenie szkody może nastąpić poprzez nieprawidłowe działanie albo zaniechania po stronie członka organu. Członek zarządu, rady lub likwidator może się jednak uchylić od poniesienia odpowiedzialności w sytuacjach, w których wskaże, że nie ponosi on odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, to znaczy, że nie sposób przypisać mu winy. Za dyskusyjną można uznać kwestię, czy zasądzone od spółdzielni koszty procesu stanowią szkodę wyrządzoną spółdzielni z winy zarządu, aczkolwiek przyjmuje się tutaj domniemanie winy pozwanego i to on musi przeprowadzić dowód przeciwny Co więcej, ponieważ z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy