Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

1 lipca 2018

Czy na niezabudowanej działce (teren zielony), będącej własnością spółdzielni mieszkaniowej, można wykonać kilka miejsc parkingowych bez uchwały walnego zgromadzenia? Czy zarząd może wnioskować do rady nadzorczej o wydanie zgody na poniesienie dodatkowo t

0 68
Czy na niezabudowanej działce (teren zielony), będącej własnością spółdzielni mieszkaniowej, można wykonać kilka miejsc parkingowych bez uchwały walnego zgromadzenia? Czy zarząd może wnioskować do rady nadzorczej o wydanie zgody na poniesienie dodatkowo takich kosztów przy remoncie podjazdu pod wejścia do klatek schodowych?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepisy prawa budowlanego, ale również mieć na uwadze postanowienia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W pierwszej kolejności zabudowa powierzchni biologicznie czynnej stanowić będzie zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Stąd należałoby sprawdzić czy wprowadzona zmiana zagospodarowania nie doprowadzi do naruszenia zapisów decyzji o warunkach zabudowy albo miejscowego planu zagospodarowania terenu. Realizacja miejsc postojowych, które doprowadzą do naruszenia regulacji z zakresu planowania przestrzennego stanowić będzie czyn określany jako samowola urbanistyczna. Pojęcie to dotychczas nie jest penalizowane, ale w projektach ustaw pojawia się pomysł traktowania takich działań podobnie jak w przypadku samowoli budowlanych. Z treści pytania wynika, że zamierzenie dotyczy realizacji tylko kilku miejsc postojowych. Zgodnie z prawem budowlanym tego typu parking dla samochodów osobowych do 10 stanowisk, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia. Należy jednak zweryfikować odległości nie tyle od budynku, ale odległości miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym oraz ewentualnie funkcjonującego na terenie placu zabaw, boisk dla dzieci i młodzieży. Odległość ta dla parkingu samochodów osobowych do 10 stanowisk wynosi 7 metrów. Niezależnie od koniecznych do sprawdzenia przesłanek administracyjnoprawnych realizacji, pozostaje do ustalenia kwestia uprawnienia do zlecenia takich prac przez zarząd...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy