Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

17 stycznia 2019

czy na zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej wystarczy doręczyć projekty uchwał w skrócie , a konkretną treść umieścić w protokole zebrania, a po zebraniu napisać ostateczny kształt uchwały z policzonymi na kartach do głosowania -głosami wg udziałów i

0 386
czy na zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej wystarczy doręczyć projekty uchwał w skrócie , a konkretną treść umieścić w protokole zebrania, a po zebraniu napisać ostateczny kształt uchwały z policzonymi na kartach do głosowania -głosami wg udziałów i podpisami Zarządu i protokolanta. Czyje podpisy powinny być pod uchwałą , jak przewodniczący nie che podpisać protokołu i uchwał.

Uchwała Warto zauważyć, że przepisy nie narzucają wspólnotom mieszkaniowym, jak ma wyglądać uchwała ani jakie dokumenty mają jej towarzyszyć. Zatem każdy dokument o charakterze decyzyjnym, na którym zarząd na zebraniu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów zebrał podpisy właścicieli, których udziały łącznie przekraczają połowę wszystkich udziałów we wspólnocie mieszkaniowej, może być potraktowany jako uchwała właścicieli lokali. W celu ułatwienia liczenia głosów oraz orientacji kto głosował, a kto jeszcze nie, zamiast podpisów pod uchwałą wspólnoty mieszkaniowe stosują listy do głosowania. Mają ona z reguły postać tabeli z rubrykami na imię i nazwisko właściciela, wysokość jego udziału oraz rubryki „za” i „przeciw”, w których właściciel umieszcza swój podpis W celu uniknięcia posądzeń o fałszerstwo lista do głosowania powinna stanowić integralną część uchwały. Jeżeli jest to możliwe, powinna znajdować się na jednej kartce wraz z treścią uchwały lub gdy nie jest to możliwe, powinna stanowić kilka ponumerowanych spiętych kartek opatrzonych u góry numerem uchwały i jej nazwą oraz datą. Natomiast protokół sporządza się w trakcie albo po zebraniu na podstawie notatek z zebrania w celu udokumentowania jego przebiegu. Podaje się w nim czas miejsce odbycia, porządek obrad, treść uchwał wraz z wynikiem głosowania nad poszczególnymi uchwałami i inne istotne elementy przebiegu zebrania oraz informacje o spełnieniu wymogów formalnych. Protokół sporządza się ze względu na fakt zawodności ludzkiej pamięci dla celów dowodowych. W przypadku postępowań sądowych np. w sprawie zaskarżenia uchwały, protokół ten stanowi cenny materiał dowodowy. Protokół umożliwia też zapoznanie się przez właścicieli nieobecnych na zebraniu z jego przebiegiem, gdyż sama treść uchwał może w pełni nie obrazować przebiegu zebrania. W dużych wspólnotach mieszkaniowych podczas zebrań można się spotkać się też ze sporządzaniem listy obecności, która ma na celu ułatwienie późniejszego głosowania nad uchwałami. Na podstawie listy obecności przewodniczący wie kto stawił się na zebraniu i kogo wyczytywać przy głosowaniu nad uchwałami. Niestety, według mnie błędem popełnianym na części zebrań jest sprawdzenie tożsamości zebranych przy sporządzaniu listy obecności i rezygnacja ze sprawdzenia tożsamości przy głosowaniu nad uchwałami. Jest to wygodna procedura, ale poza tym, że może prowadzić do fałszerstw przy głosowaniu nad uchwałami, stanowi pod...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy