Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

1 sierpnia 2018

Czy poza niepodawaniem nazwiska na spisie lokatorów i domofonie członek wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej ma prawo żądania od zarządu usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych?

0 270
Czy poza niepodawaniem nazwiska na spisie lokatorów i domofonie członek wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej ma prawo żądania od zarządu usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych?

Faktycznie, nazwisko przypisane do konkretnego adresu zamieszkania należałoby interpretować jako dane osobowe. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, dane osobowe należy rozumieć szeroko jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio, osobie fizycznej. Przepisy w tym zakresie nie uległy większej zmianie w związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia RODO. Tym samym, wobec żądania osoby, której dane dotyczą, ich przetwarzanie w celu oznaczenia konkretnego lokalu zajmowanego przez członka wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej będzie nieuprawnione, ponieważ w mojej ocenie ten cel przetwarzania danych osobowych znajduje oparcie jedynie w udzielonej przez członka zrzeszenia (wspólnoty/spółdzielni) zgodzie. Poza tym administrator danych osobowych zobowiązany jest chronić przetwarzane dane przed dostępem osób trzecich, a listy wywieszone na klatkach schodowych lub na domofonie tego bezpieczeństwa nie zapewniają. W pozostałym zakresie należy mieć jednak na uwadze, że przetwarzanie danych członka wspólnoty/spółdzielni nie jest oparte na jego zgodzie, a wycofanie zgody nie będzie skutkowało utratą prawa przetwarzania danych osobowych. Podstawy prawnej przetwarzania podstawowych danych osobowych przez wspólnotę mieszkaniową i spółdzielnię, niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością i rozliczania mieszkańców można bowiem upatrywać w co najmniej w dwóch innych przepisach RODO. Art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj., że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Spółdzielnia mieszkaniowa oraz wspólnota mieszkaniowa mają ściśle określone obowiązki prawne, które stanowią podstawę ich funkcjonowania. Spółdzielnia mieszkaniowa, zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia o spółdzielniach mieszkaniowych ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków, zarządzanie jest zatem jej prawnym obowiązkiem. Podobnie wspólnota mieszkaniowa, która powstaje w momencie wyodrębnienia lokalu stanowiącego odrębny przedmiot prawa własności. Wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do ustanowienia zasad zarządzania nieruchomością wspólną i prowadzenia tego zarządu na podstawie umowy lub ustawy. Zgodnie z zasadami ogólnymi z art. 21 ustawy o własności lokali zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnętrz i w stosunkach z poszczególnymi właścicielami. W celu realizacji tych prawnych obowiązków, wypełniania istoty zadań i celu funkcjonowania spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej musi ona dokonywać czynności przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą bowiem wykorzystywane w toku zarządzania nieruchomością wspólną, ewidencji kosztów zarządu, rozliczaniu wpłacanych przez członków zaliczek oraz ich uczestniczeniem w organach zrzeszenia jakimi jest zebranie członków wspólnoty oraz walne zgromadzenie członków spółdzielni. Wykonywanie obowiązków prawny...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy