Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

20 października 2018

Czy prowadzący działalność gospodarczą zarządca nieruchomości w dużej wspólnocie mieszkaniowej wystawiając jej Fakturę VAT za umowne administrowanie nieruchomością dolicza VAT, czy wspólnota rozlicza taką Fakturę netto bez kwoty VAT? W rozumieniu umowy ko

0 442
Czy prowadzący działalność gospodarczą zarządca nieruchomości w dużej wspólnocie mieszkaniowej wystawiając jej Fakturę VAT za umowne administrowanie nieruchomością dolicza VAT, czy wspólnota rozlicza taką Fakturę netto bez kwoty VAT? W rozumieniu umowy kontraktowej dla administratora.

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie to działalność zawodowa, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami uregulowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności: właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego; bieżące administrowanie nieruchomością; utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. Zakres zarządzania nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W związku z niedawnymi zmianami w ustawie o gospodarce nieruchomościami zawód zarządcy i umowę o zarządzanie będzie mógł wykonywać i zawierać tylko przedsiębiorca. Administrator tym przedsiębiorcą być nie musi. Administrowanie to jednak wyłącznie prowadzenie bieżących czynności zwianych z obsługą nieruchomości. Przy administrowaniu nieruchomością decyzje są podejmowane wyłącznie przez właściciela lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej przez jej zarząd. Jeżeli we wspólnocie mieszkaniowej jest tylko administrator to z podziału obowiązków powinno wynikać, że zarząd wykonuje wszelkie decyzje dotyczących nieruchomości. Jeżeli dana osoba zgodnie z umową te czynności przejmuje czyli ma prawo do podejmowania czynności zwykłego zarządu należących do kompetencji zarządu to nie można uznać że jest administratorem, a że jest zarządcą, Administrator nie reprezentuje wspólnoty na zewnątrz w sądzie, w urzędach oraz w innych instytucja...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy