Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

21 czerwca 2018

Czy przepisy Rodo nie kolidują z Art 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zapewniającym członkowi spółdzielni dostęp do praktycznie wszystkich dokumentów i informacji dotyczących spółdzielni? Administrator spółdzielni mieszkaniowej odmówił podania li

0 184
Czy przepisy Rodo nie kolidują z Art 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zapewniającym członkowi spółdzielni dostęp do praktycznie wszystkich dokumentów i informacji dotyczących spółdzielni? Administrator spółdzielni mieszkaniowej odmówił podania listy dzierżawców miejsc postojowych powołując się na ochronę ich danych osobowych. Powołując się na te same przepisy odmówił członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni wysłania wykazu operacji bankowych z minionego miesiąca. Czy miał takie prawo, tym bardziej, że Spółdzielnia nie podpisała dodatkowych umów czyniąc administratora Spółdzielni administratorem danych osobowych?

Przede wszystkim należy zacząć od podstaw. Spółdzielnia mieszkaniowa to nie jest wspólnota mieszkaniowa żeby miała zewnętrzne podmioty które nią zarządzają. W spółdzielni mieszkaniowej nie istnieje taka funkcja jak administrator spółdzielni. Spółdzielnia jest osobą prawną i zarządzana jest przez swoje wewnętrzne organy, czyli zarząd i sprawującą funkcję kontrolną radę nadzorczą. Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom należy do zarządu. Zgodnie z art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być też udostępnione na stronie internetowej spółdzielni. Zgodnie z art.18 § 3 prawa spółdzielczego spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu tylko do umów zawieranych z osobami trzecimi i tylko pod warunkiem, że wykaże, że naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane z tych umów informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się iż członkom spółdzielni mieszkaniowych przysługuje uprawnienie dalej idące niż członkom innych typów spółdzielni. Mogą oni nie tylko zaznajamiać się z umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, ale także mogą skutecznie żądać otrzymania kopii takich umów (np. wyrok Sądu Najwyższego z 3.12.2010 roku sygn. I CNP 16/10). Skoro majątek spółdzielni jest majątkiem członków, to oczywiste jest, że członkowie powinni mieć możliwość kontrolowania sposobu zarządzania tym majątkiem. Elementem tej kontroli jest posiadanie pełnej informacji o gospodarowaniu majątkiem spółdzielni, w tym także wydatkowaniu środków pieniężnych z tego majątku. W przypadku innych korporacyjnych podmiotów prawnych również przewidziano dla osób zrzeszonych prawo wglądu w dokumenty takich podmiotów. Skoro zatem celem omawianego przepisu jest przyznanie członkom spółdzielni określonego prawa, które gwarantować ma im możliwość nadzorowania, kontrolowania, czy po prostu posiadania pełnej wiedzy o sposobie zarządzania majątkiem spółdzielni, którego są „współwłaścicielami", to przepis ten nie może być wykładany zawężająco, w sposób, który czyniłby przyznane prawo iluzorycznym. Ochrona danych osobowych nie może być wymówką dla braku udostępnienia dokumentów spółdzielni jej członkowi. W kwestii ochrony danych osobowych przepisy stanowią bowiem, że przetwarzanie danych, w tym ich udostępnianie, jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Zatem w każdym przypadku, w którym szczególny przepis prawa przyznaje określonemu podmiotowi uprawnienie z którym wiąże się konieczność udostępnienia danych osobowych udostępnienie danych nie może być traktowane jako naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. Takimi szczególnym przepisem jest art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W przypadku odmowy udostępnienia przez spółdzielnię dokumentów członkowi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy