Brak wyników

Pytanie do eksperta

19 grudnia 2017

Czy w świetle zmian, ustawy z dnia 20.07.2017 r. o mianie ustawy o gospodarce nieruchomościami w obecnym stanie prawnym można świadczyć usługę na podstawie umowy o administrowanie zamiast o zarządzanie nieruchomościami?

0 584
Czy w świetle zmian, ustawy z dnia 20.07.2017 r. o mianie ustawy o gospodarce nieruchomościami w obecnym stanie prawnym można świadczyć usługę na podstawie umowy o administrowanie zamiast o zarządzanie nieruchomościami?

W wyniku ostatnich zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami przywrócono definicję „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniowano pojęcie „zarządca nieruchomości”. Czynności zarządzania może wykonywać każdy pod warunkiem, że zawrze umowę o zarządzanie nieruchomością oraz będzie posiadał obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły, powtarzalny. Te wszystkie elementy składają się na definicję działalności gospodarczej, dlatego czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami po zmianach mogą wykonywać wyłącznie przedsiębiorcy. Zdefiniowanie zarządcy jako przedsiębiorcy znacząco ograniczy ryzyko, że zarządzaniem zajmować się będą przypadkowe osoby, co w konsekwencji ma zagwarantować również większą ochronę osobom korzystającym z tego rodzaju usług. Ponadto wprowadza się sankcję finansową za wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami bez wymaganej przepisami formy.. Zobowiązano zarządcę nieruchomości do dołączania do umowy o zarządzanie nieruchomością ubezpieczenia OC, aby strona umowy posiadała informację niezbędną w przypadku ubiegania się o odszkodowanie. Wprowadzono także sankcję za niezrealizowanie tego obowiązku, polegającą na prawie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie w kwestii umów już zawartych zarządca nieruchomości obowiązany jest do przekazania stronie odpowiedniej kopii dokumentu ubezpieczenia wyłącznie na jej wniosek. Zatem zwrócić uwagę, że w związku ze zmianami zawód zarządcy i umowę o zarządzanie będzie mógł wykonywać i zawierać tylko przedsiębiorca. Oczywiście nie dotyczy to członków zarządu wspólnot mieszkaniowych. Administrator czy inna osoba świadcząca na rzecz wspólnoty mieszkaniowej usługi tym przedsiębiorcą też być nie będzie musiała. Jednak w przypadku administratora warto zwrócić uwagę, że czy jest się zarządcą czy administratorem nie wynika z tytuł...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy