Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

20 czerwca 2017

Czy właściciele nieruchomości mogą wyznaczyć bramę wjazdową na posesję jako miejsce ustawienia pojemników na śmieci ? Ponieważ podwórze nie służy jako parking, jest małe i wspólnota chce je zagospodarować jako teren zielony.

0 77
Czy właściciele nieruchomości mogą wyznaczyć bramę wjazdową na posesję jako miejsce ustawienia pojemników na śmieci ? Ponieważ podwórze nie służy jako parking, jest małe i wspólnota chce je zagospodarować jako teren zielony.

Z przedstawionych przez pytającego okoliczności wynika, że wspólnota mieszkaniowa planuje reorganizację sposobu użytkowania terenu podwórza znajdującego się w granicach nieruchomości wspólnej, w taki sposób, aby utworzyć na tym obszarze teren o charakterze rekreacyjnym („tereny zielone”), co związane jest z koniecznością zmiany usytuowania pojemników na odpady, które według planów wspólnoty, miałyby znajdować się bezpośrednio przy bramie wjazdowej do nieruchomości. Kwestia usytuowania pojemników przeznaczonych na składowanie odpadów jest uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r., nr. 75, poz. 690 z późn. zm. ). Zgodnie z §22 ust. 1 przywoływanego rozporządzenia odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe powinna wynosić co najmniej 10 metrów od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy