Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

23 września 2020

Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej może udostępnić innym członkom wspólnoty informacje o liczbie osób zamieszkujących w konkretnych lokalach, a także ilości zużytych w nich mediów ?

0 105
Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej może udostępnić innym członkom wspólnoty informacje o liczbie osób zamieszkujących w konkretnych lokalach, a także ilości zużytych w nich mediów ?

Administratorem danych osobowych jest wspólnota mieszkaniową, a w jej umieniu działa zarząd który jest jej organem. To administrator danych może zbierać i przetwarzać dane osobowe i może to robić tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie usprawiedliwionych celach. Administrator danych osobowych jest również zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. RODO wprowadza również ważną dla zarządzających zasadę zwaną minimalizacją danych, która w zakresie przetwarzania danych osobowych oznacza, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Zatem naruszeniem przepisów będzie zbierania takich danych których posiadanie nie jest uzasadnione wykonywanymi obowiązkami np. danych o innych mieszkańcach budynku poza właścicielami lokali, a danych właścicieli poza danymi niezbędnymi do zarządzania. W sytuacji, gdy wspólnota mieszkaniowa zawiera umowę z zewnętrznym podmiotem, z którym wiąże się dostęp do danych osobowych to albo umowa z tym podmiotem zawiera powierzenie przetwarzania danych osobowych albo powierzenie przetwarzania danych osobowych przybiera formę oddzielnej umowy. Obojętne czy jest to zarządca, administrator, księgowa, prawnik czy dowolny inny podmiot, który będzie miał dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez wspólnotę mieszkaniową. Brak takiego powierzenia powoduje, że dostęp przez tę osobę do danych będzie sprzeczny z prawem. Zgodnie z art.29 ust 3 ustawy o własności lokali właścicielom lokali służy prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Bezsprzecznie w prawie kontroli działalności zarządu zawiera się prawo wglądu do wszelkich dokumentów wspólnoty mieszkaniowej, gdyż w inn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy