Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

2 lutego 2018

Czy zmiana zarządcy ustanowionego we wspólnocie mieszkaniowej w trybie art. 18.1 na innego zarządcę wymaga formy notarialnej?

0 204
Czy zmiana zarządcy ustanowionego we wspólnocie mieszkaniowej w trybie art. 18.1 na innego zarządcę wymaga formy notarialnej?

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o własności lokali właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Właściciele powierzając zarząd, mogą określić również sposób zarządzania nieruchomością wspólną i to odmiennie niż przewiduje ustawa o własności lokali. Gdy nie uczynili tego, lecz jedynie powierzyli zarząd danej osobie to gospodaruje ona nieruchomością wspólną wedle przepisów ustawy o własności lokali. Zgodnie z art.18 ust.2a ustawy o własności lokali zmiana ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21.01.2009 roku sygn. akt III CZP 129/08 potwierdził, że przy zmianie zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono obowiązuje w tym zakresie tryb wskazany w art. 18 ust. 2a tej ustawy. W przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa musi podjąć uchwałą protokołowaną przez notariusza w ramach czynności przygotowawczych konieczne jest umówienie się na obsługę zebrania przez notariusza i pokrycie kosztów notarialnych. Zwróć uwagę, że zebranie właścicieli lokali odbywające się w obecności notariusza niczym nie różni się od zwykłego zebrania. Notariusz przywołany na zebranie właścicieli lokali nie obejmuje na nim przewodnictwa. Rolą notariusza jest zaprotokołowanie przebiegu zebrania właścicieli lokali oraz podjętych na tym zebraniu uchwał. W tym celu notariusz będzie żądał przedstawienia mu porządku obrad, treści projektów uchwał, a podczas glosowania będzie nadzorował sprawdzenie tożsamości i wynik glosowania....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy