Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

30 czerwca 2022

Deklaracja właściciela lokalu a opłaty za wywóz śmieci

0 154

Co w sytuacji kiedy właściciel lokalu zadeklarował, że mieszka u niego 5 osób a w rzeczywistości 10 (potrzebne do opłaty za wywóz odpadów)? Wysłaliśmy pismo, żeby to zaktualizował. Mieszkańcy, w tym Członkowie Zarządu widzą, że mieszka tam znacznie więcej osób. Jak możemy wyegzekwować, żeby właściciel lokalu to zadeklarował zgodnie ze stanem faktycznym? Niestety na nasze pismo nie otrzymaliśmy od niego odpowiedzi.

Co radzi ekspert?

We wspólnocie mieszkaniowej wysokość opłaty śmieciowej wyliczona powinna być na podstawie złożonej deklaracji śmieciowej, a ta na podstawie informacji otrzymywanych od mieszkańców. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość tzw. opłaty śmieciowej należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i wybrano zarząd, wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości, w tym składanie deklaracji śmieciowych, zamiast właścicieli w budynku wykonują podmioty sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali.

Po pierwsze należy się zastanowić na jakiej podstawie tak definitywnie zarząd jest w stanie stwierdzić, że w lokalu mieszka 10 osób ,a nie 5 jak uważa właściciel. Miejscem zamieszkania danej osoby jest miejsce w którym dana osoba koncentruje swoją aktywność życiową. Zatem jest to pojęcie względne, a przede wszystkim uznaniowe. Fakt, że dana osoba widywana jest w tym miejscu, czy nawet tam nocuje nie świadczy, że tam ma miejsce zamieszkania. Na przykład powiedzmy, że jednym z mieszkańców jest student, pochodzący z miejscowości X który wynajmuje pokój, ale mieszka w miejscowości X, a w wynajętym pokoju przebywa tylko podczas weekendów, ponieważ tak ma ułożone zajęcia na uczelni. Ktoś może pracuje w innym mieście czy za granicą, a tutaj tylko przebywa czasowo. Takich przykładów można mnożyć. Pokazują one, że zarząd nie jest wstanie stwierdzić, ile osób mieszka w lokalu, a zatem czy właściciel złożył prawdziwą informację czy nie.

Po drugie zarząd nie został powołany do śledzenia mieszkańców ,więc przepisy prawa nie wyposażają go w żadne instrumenty, które by mu to miały umożliwić. Zatem zarząd nie ma żadnych instrumentów, aby sprawdzić czy zweryfikować, ile osób zamieszkuje lokal.

Po trzecie przepisy nakazują składanie deklaracji zgodnie z informacją właścicieli. Zatem zarząd nie ma żadnych możliwości samodzielnie zmienić deklaracji z racji tego, że uważa że dany lokal zamieszkuje inna liczna osób niż właściciel deklaruje.

Po czwarte, jak wynika z wielu wyjaśnień, a także orzeczeń sądowych, osoby sprawujące zarząd składają co prawda deklarację, ale są tylko pośrednikiem i konsekwencje spoczywają nadal na właścicielach nieruchomości. Jak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.03.2014 roku sygn.akt I ACa 930/13 wspólnota mieszkaniowa działa tylko jako pośrednik pomiędzy członkami wspólnoty a gminą, który ma za zadanie pobrać i przekazać gminie deklarowaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym. Z kolei Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w wyroku z dnia 09.05.2014 roku sygn. akt V GC 579/13 stwierdził, że nie można dochodząc wobec wspólnoty mieszkaniowej zaległości. Wobec powyższego osoby sprawujące zarząd są zobowiązane do składania deklaracji i odprowadzania opłaty, ale składają deklaracje zgodnie z danymi podanymi im przez właścicieli i odprowadzają opłatę zgodnie z wpłatami dokonanymi przez właścicieli, a ich odpowiedzialność ogranicza się do niezłożenia deklaracji zgodnie z dostępnymi danymi lub nie przekazaniu opłaty zgodnie z wpłatami.

Po piąte to nie zarząd wspólnoty mieszkaniowej tylko wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania środków egzekucyjnych w egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec powyższego prowadzenie postępowania wyjaśniającego czy działanie w przypadku, gdy konieczne okaże się zastosowanie przymusu w celu wyegzekwowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do gminy. To gmina, a nie zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest uprawniona do stosowania środków egzekucyjnych wobec właścicieli lokali.

Podsumowanie

Zatem obowiązkiem zarządu jest składanie deklaracji w oparciu o dane podane przez właścicieli i nie ma żadnych możliwości weryfikacji prawdziwości oświadczeń, ale też nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe dane podawane przez właścicieli. Nie ma też możliwości złożenia deklaracji inaczej niż wynika z tych informacji. Zatem jedyne co osoby zarządzające wspólnotą mogą zrobić w sytuacji gdy uważają, że właściciel zadeklarował mniejszą niż rzeczywista ilość zamieszkujących, to przyjąć jego oświadczenie i zgodnie z nim złożyć deklarację oraz jednocześnie zawiadomić o tym gminę. To gmina jest organem egzekucyjnym w zakresie opłaty śmieciowej i to ona może zarówno prowadzić postępowanie wyjaśniające, jak egzekwować opłatę we właściwej w stosunku do tych ustaleń wysokości.

Przypisy