Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

3 listopada 2020

Dzień dobry. Czy można wysyłać pocztą elektroniczną faktury?

0 94

Dzień dobry. Czy można wysyłać pocztą elektroniczną faktury?

Stosownie do art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), ilekroć jest mowa o fakturze elektronicznej, należy przez to rozumieć fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Stąd, by dokument spełniał warunki uznania go za fakturę elektroniczną, musi w pierwszej kolejności wypełnić wymogi uznania go za fakturę w ogóle, a zatem, co do zasady, obligatoryjnie musi posiadać elementy wskazane w art. 106e ustawy o VAT. Po spełnieniu tych przesłanek możemy bowiem dopiero mówić, że mamy do czynienia z fakturą jako dokumentem. Dane, o których mowa w art. 106e ustawy o VAT, obejmują zaś m.in.:  datę wystawienia;  kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;  numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy o VAT;  numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy o VAT;  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;  miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;  cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);  kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;  wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży nett...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy