Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

15 października 2018

Jedna z członków zarządu zgodziła się na sprzątanie placu wokół bloku . Ponieważ opłaty za mieszkanie(40 m 2 ) są bardzo niskie nieadekwatne do wykonanej pracy chcemy zwiększyć wynagrodzenie, wpłacając pieniądze na k-to osoby sprzątającej i wykazane pot

0 303
Jedna z członków zarządu zgodziła się na sprzątanie placu wokół bloku . Ponieważ opłaty za mieszkanie(40 m 2 ) są bardzo niskie nieadekwatne do wykonanej pracy chcemy zwiększyć wynagrodzenie, wpłacając pieniądze na k-to osoby sprzątającej i wykazane potem w PIT-8C. Dotychczas jako członek Zarządu miała zapłatę do wysokości czynszu.

Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi jest więcej niż siedem (duża wspólnota mieszkaniowa), właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Członkowie zarządu mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali odwołani. Członkowie zarządu mogą sprawować swoją funkcję bez wynagrodzenie jak i za wynagrodzeniem. Ustalenie wynagrodzenia zarządu należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zatem wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali. Zgodnie bowiem z art.14 ustawy o własności lokali na koszty zarządu nieruchomością wspólną składa się między innymi wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Zatem koszty wynagrodzenia członków zarządu wchodzą w skład kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zgodnie natomiast z art.22 ust 3 pkt 1 ustawy o własności lokali czynnością przekraczającą zwykły zarząd jest między innymi ustalenie wynagrodzenie członków zarządu. Wspólnoty mieszkaniowe ustalając wynagrodzenie członków zarządu mogą to zrobić w różnej formie, np. w postaci zwrotu kosztów w związku z pełnieniem funkcji lub faktycznego comiesięcznego wynagrodzenia lub też w formie będącej połączeniem jednego i drugiego. Przepisy nie ograniczają wspólnoty mieszkaniowej co do sposobu określenia tego wynagrodzenia, a zatem właściciele lokali mają dużą swobodę w tym zakresie Wynagrodzenie członków zarządu stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Wspólnota nie ma zatem obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy. Stosownie do postanowień art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jednakże zobowiązana do sporządzenia odrębnie dla każdego podatnika, informacji według ustalonego wzoru (PIT-8C) i przekazania jej w ustalonym terminie podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowe...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy