Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

6 maja 2022

Książka placu zabaw i przeglądy

0 333

Czy na Wspólnotach Mieszkaniowych gdzie znajdują się place zabaw powinna być prowadzona książka placu zabaw. Jakie przeglądy powinny być wykonywane i z jaką częstotliwością? I jeszcze pytanie czy taką książkę można gdzieś kupić czy samemu należy opracować?

Co radzi ekspert?

POLECAMY

Place zabaw to na ogół zestaw wielu urządzeń, które wymagają konserwacji i napraw, a w związku z tym zasady bezpiecznego użytkowania wymagają ciągłych kontroli ich stanu, którą odnotowuje się w książce placu zabaw. Europejskie normy dotyczące placów zabaw to EN 1176 oraz EN 1177, a ich polskie wersje oznaczono jako PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

 

Podstawą jest regularna kontrola poprzez oględziny. W jej trakcie sprawdza się ogólny stan urządzeń, w szczególności uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu. Taką kontrola ma wychwycić najbardziej oczywiste i rzucające się w oczy uszkodzenia dlatego przeprowadza ją zarządca terenu lub osoby przez niego wskazane. Fakt wykonania tej kontroli oraz jej efekt odnotowuje się w książce placu zabaw. W przypadku wychwycenia uszkodzeń w zależności od ich rodzaju albo tylko zleca się ich usunięcie albo w przypadku poważnych uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo osób użytkujących wyłącza się dane urządzenie z użytkowania do czasu usunięcia uszkodzenia. Terminy takich kontroli powinny zależeć od tego, jak często i z jakim natężeniem wykorzystywany jest plac zabaw. Terminy kontroli powinny też zależeć od pory roku. W sezonie letnim powinny być więc częste, a można je ograniczyć z oczywistych względów w sezonie zimowym.

Kolejnym rodzajem kontroli na terenie placu zabaw jest kontrola funkcjonalna, która również przeprowadzana jest przez zarządcę terenu lub wskazanych przez niego pracowników, a polega na bardziej drobiazgowym w stosunku do poprzedniego rodzaju kontroli sprawdzeniu stanu urządzeń na placu zabaw. Taką kontrolę przeprowadza się w szczególności pod kątem zużycia urządzeń. Z uwagi na szczegółowość i zakres kontroli nie ma potrzeby jej wykonywaniu częściej niż raz na kilka miesięcy. Również w przypadku tej kontroli fakt jej wykonania oraz jej efekt odnotowuje się w książce placu zabaw, a w przypadku wychwycenia uszkodzeń w zależności od ich rodzaju albo tylko zleca się ich usunięcie albo w przypadku poważnych uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo osób użytkujących wyłącza się dane urządzenie z użytkowania do czasu usunięcia uszkodzenia.

Najważniejszą kontrolą na placu zabaw jest coroczna kontrola podstawowa przeprowadzona z udziałem niezależnego specjalisty. Wykonuje się ją przynajmniej raz w roku, a ze względu na proces użytkowania placu zabaw najwłaściwsze jest jej przeprowadzenia przed rozpoczęciem sezonu letniego. Wówczas po pierwsze można właściwie przygotować plac zabaw do nowego sezonu, a po drugie można łatwiej bo przy udziale specjalisty wychwycić uszkodzenia spowodowane poprzez niekorzystne warunki w sezonie zimowym. W jej trakcie specjalista sprawdza zużycie urządzeń, stan fundamentów, nawierzchni a także bezpieczeństwo urządzeń z uwagi na wykonane wcześniej naprawy. Fakt wykonania tej kontroli, tak jak każdej wyżej omówionej kontroli, odnotowuje się w książce placu zabaw wraz z adnotacją o zaleceniach pokontrolnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości które znajdą odzwierciedlenie w protokole pokontrolnym i zalecenia pokontrolnych zarządca terenu zobowiązany jest do ich usunięcia a w razie stwierdzenia przez specjalistę nieprawidłowości mogących zagrozić zdrowiu czy życiu użytkowników zarządca terenu zobowiązany jest do czasu usunięcia nieprawidłowości wyłączyć dane urządzenia z użytkowania. Protokół z jej przeprowadzenia przekazany przez specjalistę zarządca terenu załącza się do książki placu zabaw. W przypadku kolejnej kontroli corocznej kontrolę rozpoczyna się od sprawdzenia czy wykonano zalecenia z poprzednich kontroli corocznych i z jakim skutkiem, czyli czy naprawa przywróciła właściwy stan urządzenia, czy naprawę należy powtórzyć a może trwale wyłączyć urządzenie z użytkowania gdy kolejne naprawy okazały się bezskuteczne.

 

Warto też zwrócić uwagę, że na nowych placach zabaw albo na placach zabaw gdzie wymieniono urządzenia na nowe lub dokupiono nowe urządzenia mamy jeszcze do czynienia z kontrolą gwarancyjną. Nowe urządzenia przez określony czas od ich nabycia objęte są bowiem gwarancjami producentów dlatego po nabyciu nowych urządzeń do książki placu zabaw dołącza się dokumenty gwarancyjne wydane przy sprzedawcę czy bezpośrednio przez producenta przy ich nabyciu. Robi się to z dwóch powodów. Po pierwsze w oparciu o te gwarancje w okresie objętym gwarancją dokonuje się napraw gwarancyjnych, a po drugie w oparciu o postanowienia gwarancji poza normalnym trybem kontrolnym dokonuje się przeglądów gwarancyjnych, jeżeli są one wymagane do zachowania uprawnień wynikających z gwarancji.

Książkę placu zabaw można oczywiście kupić w ramach druków akcydensowych. Można ją też ściągnąć sobie z Internetu i wydrukować wystarczy w Google wpisać „książka placu zabaw pdf”.

 

Przypisy