Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

13 października 2020

Prezes Zarządu pełniący funkcję kierownika Spółdzielni odchodzi na emeryturę. Kto podpisuje świadectwo pracy. Przy ponownym zatrudnenia Prezesa Zarządu jako kierownika spółdzielni, kto podpisuje umowę o pracę?

0 113

Prezes Zarządu pełniący funkcję kierownika Spółdzielni odchodzi na emeryturę. Kto podpisuje świadectwo pracy. Przy ponownym zatrudnenia Prezesa Zarządu jako kierownika spółdzielni, kto podpisuje umowę o pracę?

W myśl art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Zatem emerytowi który spełnił warunki do uzyskania prawa do emerytury ale, który kontynuuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy u którego dotychczas był zatrudniony prawo do emerytury zostanie zawieszone. Podstawą otrzymania emerytury jest więc rozwiązanie z pracodawcą stosunku pracy. Osoba, która rozwiązała stosunek pracy po przejściu na emeryturę, może zatrudnić się ponownie nawet u tego samego pracodawcy i może to zrobić nawet następnego dnia po rozwiązaniu umowy. Sposoby rozwiązania umowy o pracę wskazuje art. 30 § 1 kodeksu pracy. Zgodnie z nim umowę o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron lub przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Nie istnieje szczególny tryb rozwiązania umowy o pracę w razie nabycia przez pracownika prawa do emeryt...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy