Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

27 listopada 2018

Proszę o informację dotyczącą zebrania rocznego mieszkańców WM. - jakie są punkty ( zagadnienia obowiązkowe ) - jakie są zagadnienia które dobrze aby się pojawiły. - czy uchwały podejmowane na zebraniu glosowane są tylko przez osoby które zjawiły się n

0 217
Proszę o informację dotyczącą zebrania rocznego mieszkańców WM. - jakie są punkty ( zagadnienia obowiązkowe ) - jakie są zagadnienia które dobrze aby się pojawiły. - czy uchwały podejmowane na zebraniu glosowane są tylko przez osoby które zjawiły się na zebraniu ( czyli czy 100% głosów to glosy obecnych czy głosy wszystkich nawet tych co są w domu).

Zgodnie z art. 30 ust1 pkt 3 ustawy o własności lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono jest obowiązany zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Przedmiotem rocznego zebrania powinny być w szczególności : - uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną - uchwalenie opłat na pokrycie kosztów zarządu - ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. Jak wynika z tego przepisu przede wszystkim zwołanie zebrania rocznego jest obowiązkowe, Ponadto jego zwołanie musi nastąpić nie później niż do końca marca każdego roku, a jego przedmiotem musi być uchwalenie rocznego planu gospodarczego, zaliczek po pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz sprawozdanie zarządu i udzielenie mu absolutorium. Każda osoba sprawująca zarząd we wspólnocie mieszkaniowej, czy to członek zarządu, czy zarządca czy administrator musi znać podstawową zasadę działania wspólnot mieszkaniowych, a mianowicie, że prawidłowo zarządzana wspólnota mieszkaniowa swoje wydatki planuje i opiera na uchwalonym rocznym planie gospodarczym na dany rok i opłat na pokrycie kosztów zarządu, a właściciele wpłacają środki na określony cel i jak to wynika z orzecznictwa sądowego do czasu ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem są to środki będące własnością właścicieli lokali. Zarząd nie możesz więc samowolnie dokonywania przesunięć środków wpłacanych przez właścicieli czyli np. z środków gromadzonych na fundusz remontowy czy na inne cele przeznaczać na pokrycie innych kosztów. Powyższa zasada determinuje każdą decyzję we wspólnocie mieszkaniową także konieczność podjęcia uchwały w przypadku czynności zwykłego zarządu jeżeli zarząd nie dysponuje środkami na pokryci tych kosztów. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, które ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym. Zobowiązany do złożenia sprawozdania jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej, a tylko w przypadku gdy we wspólnocie mieszkaniowej przyjęto formę sprawowania zarządu w postaci powierzenia zarządu zarządcy zgodnie z art.18 ustawy o własności lokali ten obowiązek obciąża tego zarządcę. Oczywiście bardzo często we wspólnotach mieszkaniowych, w których obok zarządu wybranego istnieje zarządca (nie mylić z zarządcą, któremu zarząd powierzono) lub administrator działa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy