Brak wyników

Pytanie do eksperta

27 stycznia 2021

Protokół z przeglądu kominiarskiego – z opisem zaleceń czy bez niego?

0 7641

Pytanie: Kominiarz  w protokole z przeglądu opisał wady, np. w pomieszczeniu pokoju wsteczny ciąg lokal nr ... W żadnym przypadku nie napisał zaleceń co należałoby zrobić, aby to wyeliminować. Dzwoniliśmy do niego, że protokół nie zawiera takich zaleceń, ale kominiarz twierdzi, że teraz aby napisać zalecania potrzebuje on dodatkowego zlecenia na weryfikację w czym tkwi problem, oczywiście za dodatkową opłatą. Czy rzeczywiście kominiarz ma rację? Czy jednak protokół powinien zawierać opis zaleceń? Wiadomo, że w przypadku naprawy to już jest dodatkowy koszt, ale chodzi tutaj o określenie samych zaleceń.

Odpowiedź:

REKLAMA

Stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.; dalej: PrBud), obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Jednocześnie, stosownie do art. 62 ust. 6 PrBud, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa wyżej, powinny przeprowadzać:

  • osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
  • osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa wyżej, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Sporządzony przez uprawnione osoby protokół z rocznego przeglądu przewodów kominowych winien przy tym zawierać tak oznaczenie stanu kontrolowanych przewodów, wyniki kontroli oraz – w razie ustalenia, iż w kontrolowanym zakresie występują nieprawidłowości – zalecania, kierowane do właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Powyższe wynika bowiem wprost z treści art. 62a PrBud. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem, z kontroli przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 PrBud, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół. Protokół taki winien zawierać zaś co najmniej (art. 62a ust. 2 PrBud):

  • imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
  • określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
  • zakres kontroli;
  • ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
  • zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
  • metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
  • zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

Jednocześnie, stosownie do art. 62a ust.3 PrBud, w zaleceniach wskazuje się: czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin wykonania tych czynności.

Wymaga przy tym podkreślenia, że zgodnie z ustaleniem art. 62 ust. 1a PrBud, podczas wszystkich kontroli okresowych, którym są poddawane przez właścicieli i zarządców użytkowane obiekty budowlane, powinno być dokonywane sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. Działanie to podyktowane jest zaś potrzebą dokonania oceny zakresu nieusuniętych nieprawidłowości i niewykonania wydanych zaleceń w poprzednich kontrolach, a zwłaszcza tych wpływających na pogorszenie stanu technicznego obiektu budowlanego, co może stworzyć potencjalne zagrożenie dla samego obiektu i jego użytkowników oraz bezpośredniego jego otoczenia.

Przypisy