Brak wyników

Pytanie do eksperta

23 maja 2022

Przekazanie środków z tytułu pożytku a PIT 8C

0 1014

Sytuacja dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej, gdzie tylko 1 lokal jest lokalem mieszkalnym a pozostałe 30 lokali to lokale użytkowe. Przekazane członkom Wspólnoty Mieszkaniowej środki pieniężne z tytułu pożytków są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym zwrot właścicielom dochodu z tytułu uzyskanego pożytku jest związany z koniecznością ujęcia go w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych i wystawieniem przez Wspólnotę PIT-8C.

Czy w sytuacji podjęcia uchwały przez Wspólnotę Mieszkaniową o przekazaniu środków z tyt. pożytków na rzecz potrzeb remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej wiąże się to również z wystawieniem przez Wspólnotę PIT 8C i koniecznością ich opodatkowania przez członków Wspólnoty, pomimo iż Wspólnota jako osoba prawna dokonała zapłaty podatku z tego tytułu i środki zostały przekazane na fundusz remontowy?

REKLAMA

Co radzi ekspert?

Zgodnie z aktualną linią orzeczniczą, właściciele lokali mogą w uchwale zdecydować o przeznaczeniu nadwyżki zaliczek, jak też pobranych pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej na fundusz remontowy. Co do bowiem przeznaczenia pożytków – w braku odmiennej uchwały właścicieli lokali – to zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.; dalej: UWL), pożytki te, jak inne przychody z nieruchomości wspólnej w części przekraczającej potrzeby związane z pokrywaniem wydatków związanych z jej utrzymaniem, przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów.

Jak wyjaśnia się to w orzecznictwie, wspólnota jest zatem uprawniona do podejmowania decyzji o przeznaczeniu części uzyskanego majątku na określony uchwałą właścicieli cel, jeśli jest związany z zarządzaniem nieruchomością wspólną i utrzymywaniem jej w należytym stanie. W związku z powyższym, nie zasługuje na podzielenie pogląd, że środki znajdujące się na rachunku nazywanym „fundusz remontowy”, a pochodzące z pożytków pochodzących z wynajmu części nieruchomości wspólnej wspólnota ma obowiązek zwrócić właścicielom. Prawo do przeznaczenia pożytków wynika z art. 12 ust. 2 UWL. Wspólnota jest więc uprawniona do podjęcia decyzji o przeznaczeniu części uzyskanego majątku na cel określony uchwałą, gdy był on związany z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Taka uchwała nie jest sprzeczna z prawem (vide: wyr. SA w Białymstoku z 15.3.2013 r., I ACa 915/12).

W razie przeznaczenia (przeksięgowania) nadwyżki pożytków na fundusz remontowy nie ma zaś konieczności sporządzenia informacji rocznej PIT 8C, gdyż w tym przypadku przychód uzyskuje wspólnota mieszkaniowa, nie zaś bezpośrednio każdy z jej członków, który uzyskiwałby go, gdyby nadwyżka ta – po jej podziale – była zwracana właścicielom lokali stosownie do art. 12 ust. 2 UWL.

Powyższe stanowisko znajduje przy tym potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy skarbowe. Uznaje się bowiem, iż przekazanie na podstawie uchwały członków wspólnoty mieszkaniowej pożytków z nieruchomości wspólnej (np. dochodu z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej oraz z tytułu odsetek) na utrzymanie nieruchomości oraz zasilenie funduszu remontowego wspólnoty skutkuje tym, iż u poszczególnych właścicieli lokali nie powstaje przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i tym samym nie spowoduje to konieczności sporządzenia przez wspólnotę informacji PIT-8C z tego tytułu. Przeznaczony na te cele dochód nie zmniejsza bowiem zaliczek wpłacanych przez właścicieli na fundusz remontowy oraz na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Członkowie Wspólnoty nie otrzymują zaś żadnych kwot z tego tytułu (vide: interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10.05.2013 r., sygn. ITPB2/415-167/13/RS).

Przypisy