Brak wyników

Pytanie do eksperta

24 stycznia 2019

Sąd oddalił powództwo Wspólnoty o zapłatę. W uzasadnieniu wskazał, iż "kartoteka lokalu jest dokumentem prywatnym" i "nie korzysta z domniemania zgodności z rzeczywistością zawartych w niej wyliczeń" a wspólnota jako powódka nie sprostała obowiązkowi wyni

0 535
Sąd oddalił powództwo Wspólnoty o zapłatę. W uzasadnieniu wskazał, iż "kartoteka lokalu jest dokumentem prywatnym" i "nie korzysta z domniemania zgodności z rzeczywistością zawartych w niej wyliczeń" a wspólnota jako powódka nie sprostała obowiązkowi wynikającemu z art 6 k.c. Pomimo to Wspólnota nadal chce egzekwować swoje roszczenie jako "naturalne" . Czy ma do tego podstawy prawne czy też powinna uwzględnić prawomocne orzeczenie sądu, gdyż go nie zaskarżyła?

W związku z niezaskarżeniem wskazane w treści pytania wyroku i zakończeniem postępowania sądowego o zapłatę na etapie orzeczenia pierwszej instancji, wyrok stał się prawomocny. Prawomocny wyrok ma, jak to określają przepisy, powagę rzeczy osądzonej. Powaga rzeczy osądzonej rozciąga się na wszystko to co stanowiło podstawę sporu, okoliczności faktyczne rozpoznawanej przez sąd sprawy. Skutek powagi rzeczy osądzonej rozciąga się na strony prowadzonego postępowania. W związku z faktem, że spór był rozpoznawany przez sąd i roszczenie Wspólnoty o zapłatę zostało prawomocnie oddalone, jakkolwiek jak rozumiem z powodu niewykazania roszczenia, to w sprawie przedmiotowego zadłużenia wykluczone jest ponowne wniesienie pozwu w tej sprawie. Nie może być ponownie prowadzona sprawa między tymi samymi stronami o to samo roszczenie, o ten sam dług. Jeżeli pomimo zaistnienia powagi rzeczy osądzonej, pozew zostałby wniesiony do sądu to podlega on odrzuceniu zgodnie z art. 199 §1 pkt 2) Kodeksu postępowania cywilnego. Co więcej, gdyby w toku postępowania sądu I instancji przeoczono fakt, że proces...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy