Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

4 marca 2019

Sąd okręgowy uchylił wyrokiem punkty regulaminu rozliczania kosztów mediów mówiące o rozliczaniu nadpłaty/niedopłaty proporcjonalnie do udziału w ich zużyciu. Wskazał rozliczanie proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej jako właściwe. (art 12

0 109
Sąd okręgowy uchylił wyrokiem punkty regulaminu rozliczania kosztów mediów mówiące o rozliczaniu nadpłaty/niedopłaty proporcjonalnie do udziału w ich zużyciu. Wskazał rozliczanie proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej jako właściwe. (art 12 ust 2 uwl) Wspólnota złożyła w tym zakresie apelację, sąd apelacyjny apelację oddalił. Zarząd nie zamierza zastosować się do wyroku sądu i ( pomimo prawomocnego uchylenia) zmierza rozliczyć różnice w kosztach mediów proporcjonalnie do udziału w ich zużyciu. 1. Czy zarząd wspólnoty może ignorować prawomocny wyrok sądu? 2. Czy zarządca powinien odmówić rozliczenia kosztów niezgodnie z prawomocnym wyrokiem? 3. Jakie konkretne konsekwencje może obecnie mieć dla wspólnoty/zarządu/zarządcy niezastosowanie się do wyroku sądu?

Należy zwrócić uwagę, że odpowiedzialność zarządu lub zarządcy może przybrać formę odpowiedzialności cywilnej i karnej. Zarząd czy zarządca podlegają odpowiedzialności w przypadku niewypełnienia swoich obowiązków. Odpowiadają zarówno za zaniechania jak i za działania. Odpowiedzialność cywilna powstaje w wyniku wyrządzenia szkody (tzw. odpowiedzialność deliktowa), a w przypadku zarządcy także z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy (tzw. odpowiedzialność kontraktowa). Odpowiedzialność deliktowa występuje wówczas, gdy wskutek czynu zabronionego powstało zdarzenie skutkujące powstaniem szkody osobowej, bądź materialnej. Odpowiedzialność kontraktowa wynika z umowy jaka istnieje pomiędzy zarządcą nieruchomości a wspólnotą mieszkaniową. O ile zarząd ponosi głównie odpowiedzialność deliktową, ponieważ zdarzenia powstają głównie wskutek zaniedbań, czy zaniechań wykonania czynności nakazanych przez przepisy, o tyle w przypadku zarządcy oba rodzaje odpowiedzialności nakładają się na siebie, gdyż to on przejmuje na siebie obowiązki wynikające z przepisów na podstawie umowy o zarządzanie. Zgodnie z art. 355 kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Natomiast w przypadku zarządcy należytą staranność dłużnika określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. W przypadku zarządzania nieruchomościami, a więc działalności podlegającej reglamentacji, do której wykonywania potrzeba uprawnień, ta staranność traktowana jest w sposób szczególny. Odpowiedzialność zarządcy za wykonanie zobowiązania wobec właścicieli nieruchomości będzie więc zaostrzona, gdyż z zawodowego charakteru działalności, jaką prowadzi zarządca, ustawodawca wymaga od niego szczególnej staranności (wyrok SN z 5 lutego 2002 r. sygn. akt II CKN 894/99). Zarząd czy zarządca mogą również ponosić odpowiedzialność karną. Z odpowiedzialnością tą będziemy mieć do czynienia wówczas gdy ich działania lub zaniechania wyczerpują znamiona czynu zabronionego. Osoba, która została obowiązana do zajmowania się sprawami majątkowymi danego podmiotu powinna podejmować wszelkie czynności niezbędne do nienarażenia podmiotu na szkodę. W przypadku, gdy przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku wyrządziła znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przez nadużycie uprawnień należy rozumieć zachowanie sprawcy, które co prawda mieści się w granicach udzielonych mu kompetencji, ale podejmowane jest w sposób sprzeczny z interesem mocodawcy. Zachowanie sprawcy może także przybrać postać przekroczenia uprawnień, tj. sytuacji, w której sprawca działa w sposób wykraczający poza posiadane kompetencje. Niedopełnienie obowiązku to z kolei sy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy