Brak wyników

Orzeczenia Sądów Rejonowych

13 kwietnia 2017

SKUTKI ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PO WNIESIENIU POWÓDZTWA

0 587
Jeżeli w trakcie postępowania sądowego o zapłatę zaległości dłużnik zapłacił zaległości, wierzycielowi należą się odsetki od nieterminowo spełnionego świadczenia począwszy od dnia wymagalności poszczególnych zaliczek do dnia ich zapłaty oraz zwrot kosztów sądowych – wynika z wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście.

W przedmiotowej sprawie wierzyciel wniósł o zasądzenie od pozwanych zaległych zaliczek na koszty zarządu wraz z ustawowymi odsetkami liczonym od dnia wymagalności poszczególnych kwot. Nakazem zapłaty wydanym w sprawie sąd zasądził od pozwanych na rzecz strony powodowej całą dochodzoną pozwem należność. W sprzeciwie od ww. nakazu zapłaty pozwani wnieśli, jak wnioskował sąd z treści pisma, o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu podnieśli, że dochodzona pozwem należność została zapłacona przelewem na konto zarządcy nieruchomości oraz zarzucili, że całość korespondencji wysyłana była na nieprawidłowy adres (adres lokalu), pod którym pozwani nie mieszkają. Nadto pozwani wskazali, że wierzyciel do chwili obecnej nie przedstawił rozliczenia. Pismem procesowym wierzyciel w związku z zapłatą kwoty zaległości pomniejszyła dochodzoną kwotę do należnych odsetek od dnia wymagalności poszczególnych kwot do dnia dokonania zapłaty przez pozwanych oraz poniesionych kosztów procesu wskazując, że pozwani dokonali zapłaty po dniu wniesienia pozwu. Sąd uznał, że powództwo, po jego zmianie, należało uwzględnić w całości.

REKLAMA

Sąd zasądził od pozwanych kwotę tytułem odsetek za opóźnienie w płatności mają...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy