Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

20 września 2017

Spółdzielnia, zgodnie z prawem budowlanym, przeprowadziła 5-letnie badania instalacji elektrycznych we wszystkich lokalach mieszkalnych. Badania wykonała firma wybrana w przetargu, która zgodnie z warunkami przetargu i później z podpisaną ze Spółdzielnią

0 110
Spółdzielnia, zgodnie z prawem budowlanym, przeprowadziła 5-letnie badania instalacji elektrycznych we wszystkich lokalach mieszkalnych. Badania wykonała firma wybrana w przetargu, która zgodnie z warunkami przetargu i później z podpisaną ze Spółdzielnią umową, posiadała uprawnienia do przeprowadzenia tego typu badań. Podczas badania w jednym z mieszkań lokator zażądał od pracownika wykonawcy wykonującego badanie uprawnień potwierdzonych przez SEP. Ponieważ pracownik ten nie miał ich przy sobie lokator wyprosił go z mieszkania i nie pozwolił wykonać badań. Spółdzielnia po powzięciu wiadomości na ten temat zażądała od lokatora zrobienia tych badań na własny koszt i dostarczenia do Spółdzielni protokołu z tych badań. Czy działanie Spółdzielni było prawidłowe? Jeżeli tak, czy w przypadku gdy lokator nie wykona tych badań możemy wystąpić przeciw niemu na drogę prawną lub inną ścieżkę administracyjną?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że na mocy art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego spoczywa obowiązek przeprowadzenia okresowych kontroli obiektu budowlanego. Zgodnie z ust. 1 pkt 2 ww. przepisu kontroli okresowej, pięcioletniej, podlega sprawdzenie m. in. instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu, użytkownik lokalu powinien udostępniać lokal dla wykonania obowiązków obciążających właściciela budynku oraz dostawcę energii elektrycznej. W odniesieniu do sytuacji opisanej w pytaniu użytkownika, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, a konkretnie art. 6(1) ust. 3 tej ustawy, który stanowi, że spółdzielnia uprawniona jest do realizacji prawa do wstępu do lokalu osoby z niego korzystającej w związku z koniecznością:  dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy