Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

25 września 2017

W budynku wielorodzinnym przeciekają tarasy. Budynek jest już po okresie rękojmi ale deweloper wzywany jest do naprawienia szkody na podstawie 471 KC. Spora część mieszkańców dokonała cesji roszczeń z tyt. wad ukrytych na wspólnotę więc umocowanie jest.

0 75
W budynku wielorodzinnym przeciekają tarasy. Budynek jest już po okresie rękojmi ale deweloper wzywany jest do naprawienia szkody na podstawie 471 KC. Spora część mieszkańców dokonała cesji roszczeń z tyt. wad ukrytych na wspólnotę więc umocowanie jest. Deweloper na wezwania nie odpowiada. Czy w tym przypadku wspólnota po podjęciu stosownej uchwały może samodzielnie i na swój koszt wykonać naprawy izolacji tarasów z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych względem dewelopera? Czy zastosowanie w tym przypadku miałby art . 480 §3 KC? Sytuacja jest kryzysowa, wymagane naprawy są pilne. Kwalifikuje się to jako zdarzenie nagłe? Dodam tylko, że tarasy naprawiane były już przez generalnego wykonawcę wielokrotnie, ale to była tylko dobra wola właściciela firmy i chęć zachowania dobrego imienia na rynku. Niestety jego naprawy są nieskuteczne i de facto nie jest on stroną dla wspólnoty. Deweloper natomiast skutecznie unika jakichkolwiek kwitów, protokołów, pisemnych zobowiązań itp.

Zgodnie z art. 480 § 1 KC w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika. Natomiast zgodnie z art. 480 § 3 KC, w wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił. Artykuł 480 § 3 KC określa przesłanki przeprowadzenia przez wierzyciela wykonania zastępczego na koszt dłużnika bez upoważnienia sądowego. Ustawa bezwzględnie wymaga, aby zachodził tzw. nagły przypadek. Musi to zatem być taka sytuacja, w której gdyby wierzyciel musiał czekać na uzyskanie prawomocnego sądowego upoważnienia do wykonania zobowiązania na koszt dłużnika, świadczenie straciłoby dla niego co najmniej w przeważającym stopniu znaczenie albo też groziłoby wierzycielowi rażącą stratą. Wykonanie zobowiązania w tym przypadku odbywa się na ryzyko wierzyciela, który musi udowodnić nadzwyczajność sytuacji, która upoważnia go do działania bez uprzedniego upoważnienia sądowego. Interpretacji przedmiotowego pojęcia dokonał Sąd Apelacyjny w Warszawie, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 6.09.2005 roku (orzeczenie niepublikowane) stwierdził, że przez „nagłe wypadki” rozumieć należy sytuacje awaryjne, w szczególności niosące zagrożenie dla życia, zdrowia lub grożące poważną szkodą w mieniu ( por. wyrok SA w Warszawie z dnia 6 września 2005 r., VI ACa 1087/2004, niepubl. ). W p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy