Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

20 października 2017

W dniu 9 września br. weszła w życie ustawa zmieniająca niektóre zapisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jedną ze zmian jest to, że do podjęcia czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca

0 134
W dniu 9 września br. weszła w życie ustawa zmieniająca niektóre zapisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jedną ze zmian jest to, że do podjęcia czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Czynnością przekraczająca zakres zwykłego zarządu jest niewątpliwie wyrażenie zgody na służebność przesyłu. Rada Nadzorcza Spółdzielni w dniu 7 września br. (czyli przed wejściem w życie zmian w usm) wyraziła zgodę (podejmując odpowiednią uchwałę), aby zarząd Spółdzielni sprawujący zarząd powierzony ustanowił taką służebność przesyłu na rzec innego podmiotu prawnego w nieruchomościach wspólnych będących we współużytkowaniu wieczystym/własności Spółdzielni oraz właścicieli odrębnych lokali. Pytanie brzmi następująco: ponieważ umowy związane z przedmiotem służebności przesyłu będą zawierane w miesiącach listopad 2017 - marzec 2018, czyli pod przepisami nowej usm, to czy zarząd Spółdzielni musi pytać odrębnych właścicieli o zgodę, czy nie , bo uchwała RN jest wystarczająca, ponieważ zapadła gdy obowiązywały stare przepisy, gdy zarząd Spółdzielni mógł podejmować bez przeszkód zarówno czynności zwykłego zarządu jak i czynności przekraczające ten zakres.

Przedstawione przez pytającego zagadnienie sprowadza się do analizy znowelizowanego art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym zwłaszcza użytego w tym przepisie zwrotu o „odpowiednim stosowaniu” przepisu art. 22 ustawy o własności lokali. Na gruncie polskiego prawodawstwa nadrzędną zasadą jest zasada określoności przepisów prawa. Jest ona wywodzona z art. 2 Konstytucji RP i jak ocenił Trybunał Konstytucyjny ma ona charakter zasady prawa. Z zasady tej wynika obowiązek konstruowania przepisów prawnych w sposób przejrzysty i zrozumiały dla jej adresatów. Jest to również jeden z istotnych elementów definiujących demokratyczne państwo prawa. Przejawem realizacji w/w zasady jest formułowanie przepisów w sposób poprawny pod względem językowym, logicznym oraz w sposób precyzyjny, tak aby intencja ustawodawcy nie budziła u jej adresatów wątpliwości interpretacyjnych. Omawiana zasada nie uniemożliwia zabiegów zmierzających do osiągnięcia skrótowości prawnej. Jednym z nich jest właśnie użycie sformułowania „stosuje się odpowiednio”. Jak podkreśla się w literaturze i orzecznictwie - stosowanie tego sformułowania – ma służyć również osiągnięciu spójności tekstu prawnego, przy jednoczesnym osiągnięciu rezultatu jakim jest zapobieżenie zjawisku celowego „obchodzenia” przepisów prawa. Największą i prawdopodobnie powodującą największe problemy interpretacyjne zmianą wprowadzoną nowelizacją z ustawy z 20 lipca 2017 r...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy