Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

30 kwietnia 2018

W jaki sposób trzeba podzielić kwotę wyceny przyłącza zimnej wody na 5 właścicieli lokali mieszkalnych. Jest to wyjątkowa sytuacja ,ponieważ jest to mała wspólnota ( 5 lokali ), na jej koncie zbierane są środki ( około 9 000,00 zł ) na remont dachu i bi

0 97
W jaki sposób trzeba podzielić kwotę wyceny przyłącza zimnej wody na 5 właścicieli lokali mieszkalnych. Jest to wyjątkowa sytuacja ,ponieważ jest to mała wspólnota ( 5 lokali ), na jej koncie zbierane są środki ( około 9 000,00 zł ) na remont dachu i bieżące naprawy ,których nie możemy ruszać. Każdy właściciel zgodził się na wpłacenie kwoty na ten cel. Czy prawidłowy jest podział kwoty wyceny po równo na 5 właścicieli, czy jednak należy dokonać podziału według udziału poszczególnych lokali. Czy mała Wspólnota powinna podejmować uchwały zg. z Ustawą o własności lokali wg.udziałów czy na podstawie KC wszyscy właściciele muszą wyrazić zgodę aby Uchwała była przyjęta ? czy może być większość właścicieli?

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali za małą wspólnotę uznaje się wspólnotę funkcjonującą w budynku wielolokalowym, w którym samodzielnych lokali mieszkalnych jest mniej niż 7. Zgodnie z art. 19 tejże ustawy, do zasad zarządzania tego typu wspólnotami zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności. Uregulowania dotyczące funkcjonowania tak zwanych małych wspólnot mieszkaniowych dopuszczają modyfikacje w tym zakresie. Jednak o ile nie doszło do zawarcia przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości umowy określającej sposób zarządu nieruchomością wspólną zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego mówiące o współwłasności. Taka umowa musiałaby zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W sytuacji zatem kiedy wspólnota działa w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, nie będziemy mówili o uchwałach w rozumieniu ustawy o własności lokali. Przepisy w tym zakresie odwołują się do oświadczeń woli współwłaścicieli. W Kodeksie cywilnym kwestię zarządu przedmiotem stanowiącym współwłasność regulują przepisy zawarte w artykułach 195 – 221 tejże ustawy. Wymogi w zakresie ilości osób, których zgoda jest niezbędna do dokonania określonej czynności w stosunku do przedmiotu współwłasności uzależnione są od rodzaju zamierzonej czynności. Zgodnie z art. 201 Kodeksu cywilnego czynności tzw. zwykłego zarządu wymagają zgody większości współwłaścicieli, a w sytuacji braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może zwrócić się do sądu o udzielnie zgody na jej dokonanie. Jeżeli chodzi natomiast o czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu przedmiotem współwłasności, a więc nieruchomością wspólną, to ich dokonanie zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Podobnie jak w przypadku czynności zwykłego zarządu, niemożność uzyskania odpowiedniej zgody uprawnia współwłaścicieli do wystąpienia do sądu. Jednakże wystąpienie do sądu z takim wnioskiem wymaga działania współwłaścicieli, którym przysługuje co najmniej połowa udziałów w nieruchomości wspó...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy